สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด���������������������������������

ที่ได้รับเลือกในนามคณะก้าวหน้า