สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด������������������������������

ที่ได้รับเลือกในนามคณะก้าวหน้า