สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด���������������������������

ที่ได้รับเลือกในนามคณะก้าวหน้า