สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด������������������������

ที่ได้รับเลือกในนามคณะก้าวหน้า