สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด������������������

ที่ได้รับเลือกในนามคณะก้าวหน้า