สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด������������

ที่ได้รับเลือกในนามคณะก้าวหน้า