ผู้สมัคร ส.อบจ. ขอนแก่น

อ.เมืองขอนแก่น เขต 1

เบอร์
8

วุฒิรักษ์

แพงตาแก้ว

อ.เมืองขอนแก่น เขต 2

เบอร์
4

ธีรภัทร

ทะคง

อ.เมืองขอนแก่น เขต 4

เบอร์
3

ฉัตรเกล้า

แสนเมือง

อ.เมืองขอนแก่น เขต 7

เบอร์
3

ศุภฤกษ์

ต่อพันธุ์

อ.เมืองขอนแก่น เขต 9

เบอร์
3

อลงกรณ์

ศิลปดอนบม

อ.หนองเรือ เขต 2

เบอร์
2

ภัทรา

เตียวตระกูล

อ.พล เขต 2

เบอร์
1

เกียรติศิริกุล

ทึนรส

อ.ภูเวียง เขต 1

เบอร์
1

วิชัย

อินทรประสิทธิ์

อ.บ้านฝาง เขต 1

เบอร์
4

อภิชิต

เรืองตังญาณ

อ.อุบลรัตน์ เขต 1

เบอร์
2

ดาบตำรวจ ณัฐพล

ก่อพันธ์

อ.พระยืน เขต 1

เบอร์
3

ร้อยตำรวจโท บุญสวน

เสมอบุญ

อ.ซำสูง เขต 1

เบอร์
1

พงษ์ศักดิ์

โพธิ์ศรี

ผู้สมัคร ส.อบจ. เชียงราย

อ.เมืองเชียงราย เขต 1

เบอร์
4

ธรรมศักดิ์

ธิราช

อ.เมืองเชียงราย เขต 2

เบอร์
6

ตฤณธวัช

ธุระวร

อ.เมืองเชียงราย เขต 3

เบอร์
4

จีรณัทย์

มงคลโรจน์สกุล

อ.เมืองเชียงราย เขต 4

เบอร์
4

ฐากูร

ยะแสง

อ.เมืองเชียงราย เขต 5

เบอร์
4

ชินกรณ์

บั้งเงิน

อ.เมืองเชียงราย เขต 7

เบอร์
6

สราวุฒิ

หอมสมบัติ

อ.ดอยหลวง เขต 1

เบอร์
4

พิทักษ์

อินทนนท์

อ.แม่สาย เขต 3

เบอร์
4

พลากร

วงค์ประเสริฐ

อ.แม่จัน เขต 1

เบอร์
4

เบญจกรณ์

สุยะ

อ.แม่จัน เขต 3

เบอร์
3

พีรพงศ์

ขันสุธรรม

อ.พาน เขต 3

เบอร์
2

พศวัต

กันธร

อ.เวียงเชียงรุ้ง เขต 1

เบอร์
4

กิตติพงศ์

ดวงแก้ว

อ.เวียงแก่น เขต 1

เบอร์
5

สุทัศน์

ยาละ

อ.แม่สรวย เขต 1

เบอร์
4

ภูมินทร์

หน่อคำ

ผู้สมัคร ส.อบจ. น่าน

อ.สองแคว เขต 1

เบอร์
3

วัชริศ

ทองสุข

อ.เชียงกลาง เขต 1

เบอร์
3

อดุลย์

ดวงตา

อ.ปัว เขต 3

เบอร์
3

วิรุฬ

ค่าพานิช

ผู้สมัคร ส.อบจ. บุรีรัมย์

อ.เมืองบุรีรัมย์ เขต 1

เบอร์
1

บุญช่วย

พรมทอง

อ.เมืองบุรีรัมย์ เขต 6

เบอร์
1

ไกร

ปะรุนรัมย์

อ.โนนสุวรรณ เขต 1

เบอร์
2

เจษฎาภรณ์

บุญกองชาติ

อ.กระสัง เขต 3

เบอร์
1

ณฐนนพ์

อะพรรัมย์

อ.กระสัง เขต 2

เบอร์
6

นพกร

จริตรัมย์

อ.บ้านกรวด เขต 1

เบอร์
1

ณัฐพงศ์

แสนโคตร

อ.บ้านกรวด เขต 2

เบอร์
3

อดิศร

ฉลวย

อ.ห้วยราช เขต 1

เบอร์
1

ทรงพล

ทะรารัมย์

อ.นาโพธิ์ เขต 1

เบอร์
5

ธนากร

สัมมาสาโก

อ.นางรอง เขต 1

เบอร์
5

ธเนศ

แจ้งประจักษ์

อ.หนองหงส์ เขต 1

เบอร์
4

วุฒิชัย

สุขพรรณดอน

อ.หนองกี่ เขต 1

เบอร์
1

สายัณห์

ปั้นมูล

อ.หนองกี่ เขต 2

เบอร์
1

สุรชัย

สนทนาสัมพันธ์

อ.สตึก เขต 3

เบอร์
9

อิสรีย์

อภิสิริรุจิภาส

ผู้สมัคร ส.อบจ. ประจวบคีรีขันธ์

อ.หัวหิน เขต 1

เบอร์
2

สมบูรณ์

สุดแสง

อ.หัวหิน เขต 7

เบอร์
4

พันธ์ศักดิ์

เพชรพิทักษ์ชน

อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ เขต 3

เบอร์
2

สวัสดิ์

ภาสกนธ์

อ.กุยบุรี เขต 1

เบอร์
3

จรัสพร

หงษ์อร่าม

ผู้สมัคร ส.อบจ. มหาสารคาม

อ.เมืองมหาสารคาม เขต 1

เบอร์
3

สันติ

ใหม่คามิ

ผู้สมัคร ส.อบจ. ยะลา

อ.เมืองยะลา เขต 1

เบอร์
4

ภาษิต

อับดุลกาเดร์

ผู้สมัคร ส.อบจ. ลำปาง

อ.เมืองลำปาง เขต 2

เบอร์
5

ธีร์ปกรณ์

ไชยพัฒนานันท์

อ.เมืองลำปาง เขต 3

เบอร์
3

ชลธานี

เชื้อน้อย

อ.แม่เมาะ เขต 1

เบอร์
2

ชินภัทร

วงศ์เปี้ย

อ.งาว เขต 1

เบอร์
3

ธรรมนูญ

เกษตรธรรม

ผู้สมัคร ส.อบจ. ลำพูน

อ.เมืองลำพูน เขต 5

เบอร์
2

ชัยณรงค์

ภู่พิสิฐ

อ.เมืองลำพูน เขต 8

เบอร์
2

สืบสวรรค์

เก่งสาริกรรณ์

อ.ลี้ เขต 1

เบอร์
3

ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนิสรา

ขว้างทา

อ.แม่ทา เขต 2

เบอร์
3

ยรรยง

ใจยะกาศ

ผู้สมัคร ส.อบจ. ศรีสะเกษ

อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ เขต 1

เบอร์
5

พงษ์ศักดิ์

อริยะสุนทรกุล

อ.ปรางค์กู่ เขต 2

เบอร์
6

จิรศักดิ์

ดาทอง

อ.ภูสิงห์ เขต 1

เบอร์
5

วุฒิชัย

โพธิสาร

อ.น้ำเกลี้ยง เขต 1

เบอร์
5

บุญถิ่น

แสงทอง

ผู้สมัคร ส.อบจ. สุพรรณบุรี

อ.สองพี่น้อง เขต 4

เบอร์
4

ชัยวัฒน์

เลาวิชุวกรนุกูล