คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดแพร่

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  สุภวัฒน์ ศุภสิริ

เบอร์  3

อายุ  35 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท

ผลงาน / ความเชี่ยวชาญ

 • บริหารจัดการน้ำพื้นที่การเกษตร
 • ประสานงบประมาณก่อสร้างสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งแรกของจังหวัดแพร่

ประสบการณ์การเมือง

 • 2557-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการการจัดการนํ้าชลประทาน
 • 2555-ปัจจุบัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เขตอำเภอเมืองแพร่
 • ประธานการจัดการน้ำชลประทาน (JMC) จังหวัดแพร่


นำแพร่ก้าวหน้า สู่อนาคตใหม่
ด้วยหัวใจคนรักเมืองแพร่

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เด่นชัย เขต 1

เบอร์
3

ภาสกร

เยาวรัตน์

อ.เด่นชัย เขต 2

เบอร์
4

ปิยะ

มินทราศักดิ์

อ.เมืองแพร่ เขต 1

เบอร์
4

ธนกริช

อภิรักษ์วิสุทธิ์

อ.เมืองแพร่ เขต 2

เบอร์
2

รฐรส

เกิดสรรค์

อ.เมืองแพร่ เขต 3

เบอร์
4

พารวย

ศุภศิริ

อ.เมืองแพร่ เขต 5

เบอร์
3

กสานต์

อินทรรุจิกุล

อ.เมืองแพร่ เขต 6

เบอร์
4

บุหงา

สารเพ็ญ

อ.ร้องกวาง เขต 1

เบอร์
4

ภาณุพันธ์

วงค์หน่อแก้ว

อ.ลอง เขต 1

เบอร์
4

เชาวรักษ์

อนุศาสนกุล

อ.ลอง เขต 2

เบอร์
4

วนาทิตย์

คิติวัน

อ.วังชิ้น เขต 1

เบอร์
4

ปฏิญาณ

ยอดยิ่ง

อ.สูงเม่น เขต 1

เบอร์
2

ติรานนท์

เวียงธรรม

อ.สูงเม่น เขต 2

เบอร์
4

กรัณย์

เฮงพานิช

อ.สูงเม่น เขต 3

เบอร์
3

สุรชัย

กรรณิกา

อ.สูงเม่น เขต 4

เบอร์
4

พรรณกมล

เวสกุล