คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดเพชรบูรณ์

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  สิทธิชัย ต๊ะอาจ (ทนายอ้วน)

เบอร์  4

อายุ  59 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • ทนายความ

ประสบการณ์การเมือง

 • อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล (สท.)
 • อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพชรบูรณ์ เขต 5 พรรคเพื่อชาติ


ก้าวหน้า เปลี่ยนใหม่ โปร่งใส
เริ่มที่เพชรบูรณ์​บ้านเรา

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองเพชรบูรณ์ เขต 1

เบอร์
2

ธาร

คำภักดี

อ.เมืองเพชรบูรณ์ เขต 2

เบอร์
2

นันท์พิพัชร์

วงศ์มีมา

อ.เมืองเพชรบูรณ์ เขต 3

เบอร์
2

กรณี

ต๊ะอาจ

อ.เมืองเพชรบูรณ์ เขต 6

เบอร์
2

คมกฤษ

ลิขิตเจริญพงษ์

อ.บึงสามพัน เขต 2

เบอร์
2

นันทวัฒน์

บุญถูก

อ.หนองไผ่ เขต 1

เบอร์
2

จักรวาลย์

พรมตู้

อ.หนองไผ่ เขต 3

เบอร์
2

พนิดา

ทองคำ

อ.หล่มสัก เขต 1

เบอร์
3

บุญเสริม

สิงห์ทอง

อ.หล่มสัก เขต 2

เบอร์
2

ประสิทธิ์

บำรุงสัตย์

อ.หล่มสัก เขต 3

เบอร์
2

ฐิติกร

ไหวพริบ

อ.ศรีเทพ เขต 1

เบอร์
2

วิษณุ

ขุนรอง

อ.น้ำหนาว เขต 1

เบอร์
3

ทินกร

ศิริแก้วเลิศ