คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดอ่างทอง

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  โยธิน เปาอินทร์

เบอร์  2

อายุ  53 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท

ความเชี่ยวชาญ

 • การเมือง/การบริหาร/การจัดการ/กฎหมาย/ดานสังคม

ประสบการณ์การเมือง

 • ที่ปรึกษากรรมธิการการศึกษาสภาผู้แทนราษฎ
 • เคยเป็นอนุกรรมธิการ ปปช.
 • เคยเป็นอดีตผู้สมัคร สก. เขตหลักสี่
 • คณะติดตามนโยบาย ผู้วา กทม.

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.วิเศษชัยชาญ เขต 1

เบอร์
2

ณัฐอุษาพัฒน์

พรหมทอง

อ.วิเศษชัยชาญ เขต 2

เบอร์
2

พ.ท.ระพีพันธุ์

ศรีระ

อ.วิเศษชัยชาญ เขต 3

เบอร์
2

ณัฐกิตติ์

ประทุม

อ.วิเศษชัยชาญ เขต 6

เบอร์
2

ว่าที่ ร.ต.จีรภัทร

วิเศษสุข

อ.เมืองอ่างทอง เขต 1

เบอร์
2

ภานุวัชร

อารายะ

อ.เมืองอ่างทอง เขต 2

เบอร์
2

ภานุพันธ์ุ

พันธ์เสือทอง

อ.เมืองอ่างทอง เขต 3

เบอร์
2

วินัย

ทองพันชั่ง

อ.เมืองอ่างทอง เขต 4

เบอร์
2

สาโรจน์

ฉ่ำจิตร

อ.เมืองอ่างทอง เขต 5

เบอร์
2

พงศธร

สุเมฆะกุล

อ.โพธิ์ทอง เขต 1

เบอร์
2

อารมณ์

เซ็งแซ่

อ.โพธิ์ทอง เขต 2

เบอร์
3

สุวัฒน์

บุญต่อ

อ.โพธิ์ทอง เขต 3

เบอร์
3

ณัฐนันท์

อรรถศิริ

อ.โพธิ์ทอง เขต 4

เบอร์
2

สมศักดิ์

น้ำเงิน

อ.แสวงหา เขต 1

เบอร์
2

สมชาย

อุ่นละม้าย

อ.แสวงหา เขต 2

เบอร์
2

วลัยพรรณ

เหมือนพันธ์

อ.แสวงหา เขต 3

เบอร์
1

วิโรจน์

เวชวิฐาน

อ.ไชโย เขต 1

เบอร์
2

สมหวัง

เปี่ยมศิริ

อ.ป่าโมก เขต 1

เบอร์
1

วิฑูรย์

ต้องประสงค์

อ.สามโก้ เขต 2

เบอร์
4

ชนันท์กานต์

เจริญไพฑูรย์