คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดอุบลราชธานี

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  เชษฐา ไชยสัตย์

เบอร์  1

อายุ  60 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • ประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ต่างประเทศ)

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • ประธานชมรมศรีแม่มูล เครือข่ายภาคประชาชน จ.อุบลราชธานี
 • รองผู้อำนวยการอุทยานธรณี ผาชัน สามพันโบก
 • 2561-2563 รองประธานสมาพันธ์มัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย
 • กรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุบลราชธานี
 • ที่ปรึกษาประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (โขง ชี มูล)
 • ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จ.อุบลราชธานี
 • ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิตี้ 2000 ทัวร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร
 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทแฟนแทสติก 2 อุบลราชธานี จำกัด
 • วิทยากรและผู้บรรยายพิเศษ ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ, รัฐประศาสนศาสตร์, การท่องเที่ยวโดยชุมชน, การพัฒนาชุมชน, สังคมศาสตร์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน


ร่วมกำหนดอนาคตอุบลราชธานี
อุบลดีกว่านี้ได้

อุบลราชธานีก้าวหน้า

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองอุบลราชธานี เขต 1

เบอร์
2

สมภพ

จันทรวงศ์

อ.เมืองอุบลราชธานี เขต 2

เบอร์
1

อนิรุทธ์

เชื้อทองคำ

อ.เมืองอุบลราชธานี เขต 3

เบอร์
2

ศราวุธ

ผ่าผล

อ.เมืองอุบลราชธานี เขต 4

เบอร์
1

สมนึก

นิรันดร์

อ.เมืองอุบลราชธานี เขต 5

เบอร์
3

ชัยนิรันดร์

สุดถนอมวงศ์

อ.เขมราฐ เขต 1

เบอร์
3

ประเทศ

ทับทิมหิน

อ.เขมราฐ เขต 2

เบอร์
2

ก้องเกียรติ

แก้วดี

อ.น้ำยืน เขต 1

เบอร์
7

ชูวิทย์

คำสิงหา

อ.เดชอุดม เขต 1

เบอร์
1

ธงชัย

ศรีรักษา

อ.เดชอุดม เขต 2

เบอร์
7

ณภัทร

ลาร์เซ่น

อ.พิบูลมังสาหาร เขต 1

เบอร์
1

ธรรศพิบูล

พันธ์แสง

อ.พิบูลมังสาหาร เขต 2

เบอร์
1

ภคมน

แก้วปัญญา

อ.พิบูลมังสาหาร เขต 3

เบอร์
2

ภานุวัฒน์

พุ่มแก้ว

อ.วารินชำราบ เขต 1

เบอร์
2

อนวัช

เชวงยศ

อ.วารินชำราบ เขต 2

เบอร์
9

นรีภัสร์

ชมมาก

อ.วารินชำราบ เขต 3

เบอร์
1

วัฒนชัย

มากมูล

อ.ม่วงสามสิบ เขต 1

เบอร์
1

สหธวัชชัย

อนุสนธ์

อ.ม่วงสาบสิบ เขต 2

เบอร์
2

ประพจน์

เทศนา

อ.สำโรง เขต 1

เบอร์
1

ประภัสสร

สายเพ็ชร

อ.บุณฑริก เขต 2

เบอร์
7

พ.ต.ท.สุวัฒน์

อนุวรรณ

อ.โพธิ์ไทร เขต 1

เบอร์
2

พุฒิพงศ์

จันสด

อ.นาตาล เขต 1

เบอร์
2

ยงยุทธ

นะวะนิยม

อ.ตระการพืชผล เขต 1

เบอร์
7

วิภาภรณ์

สีสม

อ.ตระการพืชผล เขต 3

เบอร์
1

อภิสิทธิ์

เจริญรอย

อ.สิรินธร เขต 1

เบอร์
1

ศรายุทธ

นามอภัย

อ.เหล่าเสือโก้ก

เบอร์
6

สมพงษ์

อนุวรรณ

อ.เขื่องใน เขต 1

เบอร์
1

สฤษดิ์

โนนใหญ่

อ.เขื่องใน เขต 2

เบอร์
1

สุธีรัตน์

แสงงาม

อ.นาเยีย เขต 1

เบอร์
1

สันติ

พันทอง

อ.กุดข้าวปุ้น เขต 1

เบอร์
6

สุรเดช

คำสิงห์