คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดอุตรดิตถ์

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ปัณณวัฒน์ (จเร) นาคมูล

เบอร์  4

อายุ  55 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • งานการเกษตร

ประสบการณ์การเมือง

 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์
 • เลขานุการคณะกรรมมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา สภาผู้แทนราษฎร
 • ผู้ช่วยดําเนินงานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


สู้สุดฤทธิ์เพื่อเปลี่ยนอุตรดิตถ์ให้ดีกว่าเดิม

อุตรดิตถ์ก้าวหน้า

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.ท่าปลา เขต 2

เบอร์
2

ปิยะพงษ์

ตาทา

อ.ลับแล เขต 2

เบอร์
2

เรวัตร

แก้วเปี้ย

อ.ลับแล เขต 3

เบอร์
2

จันทา

ทองมีค่า

อ.เมืองอุตรดิตถ์ เขต 1

เบอร์
1

วิศิษฐ์

ไกรยา

อ.เมืองอุตรดิตถ์ เขต 2

เบอร์
2

อภิปัญญา

แก้วมา

อ.เมืองอุตรดิตถ์ เขต 6

เบอร์
4

ธีระ

สุทธิเจริญ

อ.เมืองอุตรดิตถ์ เขต 7

เบอร์
1

สราวุฒิ

รอดภัย

อ.เมืองอุตรดิตถ์ เขต 8

เบอร์
3

บัณฑิต

ทองศรี

อ.พิชัย เขต 2

เบอร์
3

แดง

สิงเหม

อ.พิชัย เขต 3

เบอร์
2

บัญชา

เมฆนุ้ย

อ.บ้านโคก เขต 1

เบอร์
1

วิเชียร

พาโทน