คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดอุดรธานี

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ฐานวัฒน์ ธนาธัญญพิชญ์

เบอร์  2

อายุ  62 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท เกษตรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน

 • 2560-2562 เกษตรจังหวัดอุดรธานี
 • 2546 เกษตรอำเภอ

ผลงาน

 • 2553 เกษตรอำเภอดีเด่น คนแรกของอุดรธานี
 • 2544 ชนะเลิศประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ กิจกรรมกลุ่มดอกไม้บานห้วยสำราญ-ห้วยเจริญ อำเภอเมืองอุดรธานี
 • สร้างกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง บ้านหนองโน อำเภอกุดจับ
 • ขับเคลื่อนตลาดเกษตรกร หรือตลาดร่วมเขียว จนเป็นที่รู้จัก
 • MOU ขายสินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับโรงพยาบาล 18 แห่งในจังหวัดอุดรธานี สร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิต และเป็นต้นแบบไปทั่วประเทศ


มุ่งมั่น จริงใจ โปร่งใส แก้ไข และพัฒนา
เพื่อประชาชนคนอุดร

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.บ้านผือ เขต 1

เบอร์
2

กิตติพัทธ์

ปราบพาล

อ.บ้านผือ เขต 3

เบอร์
5

ศรราม

แก้วดวงชัย

อ.วังสามหมอ เขต 1

เบอร์
2

ชัยศักดิ์

ขันธจำนงค์

อ.เมืองอุดรธานี เขต 1

เบอร์
2

สุขุมาพร

ดอกไม้

อ.เมืองอุดรธานี เขต 2

เบอร์
1

สุธาสินี

นาคพรมมินทร์

อ.เมืองอุดรธานี เขต 3

เบอร์
2

ทิวาพร

วิจารณรงค์

อ.เมืองอุดรธานี เขต 4

เบอร์
2

เสกสรรค์

ผดุงราษฎร์

อ.เมืองอุดรธานี เขต 5

เบอร์
2

โภควินท์

สิทธิอุเป

อ.เมืองอุดรธานี เขต 6

เบอร์
1

เสน่ห์

พลเยี่ยม

อ.เมืองอุดรธานี เขต 7

เบอร์
2

จ.ส.อ.ประเสริฐ

วรรณโชติ

อ.เมืองอุดรธานี เขต 8

เบอร์
2

จารุณี

พิมเพ็ง

อ.เมืองอุดรธานี เขต 9

เบอร์
2

พงษ์ศักดิ์

ภูครองหิน

อ.เมืองอุดรธานี เขต 10

เบอร์
2

จุฑาภา

กิ่งมิ่งแฮ

อ.เมืองอุดรธานี เขต 11

เบอร์
2

นฤมล

โคตรสาขา

อ.พิบูลย์รักษ์ เขต 1

เบอร์
2

จตุรงค์

คงแสนคำ

อ.น้ำโสม เขต 1

เบอร์
5

เจตสิก

เทพบุปผา

อ.ประจักษ์ศิลปาคม เขต 1

เบอร์
3

ฉัตรชัย

ปาระศรี

อ.กุมภวาปี เขต 1

เบอร์
1

อิสระ

มิรัตนไพร

อ.กุมภวาปี เขต 2

เบอร์
2

ณรงค์

ภักดิ์สรสิทธิ์

อ.กุมภวาปี เขต 3

เบอร์
2

วิศิษฎ์

ใจมั่น

อ.กุดจับ เขต 1

เบอร์
2

เมธี

ศรีบูรพา

อ.กุดจับ เขต 2

เบอร์
3

ณัฐพล

คำทิพย์

อ.บ้านดุง เขต 1

เบอร์
4

ดนัย

อ้อมกอกุล

อ.บ้านดุง เขต 2

เบอร์
2

ศิวิมล

คำมุงคุณ

อ.บ้านดุง เขต 3

เบอร์
1

สุพรรณ

สุขพี้

อ.กู่แก้ว เขต 1

เบอร์
2

เดชา

ทบวัน

อ.ไชยวาน เขต 1

เบอร์
2

ธนวัฒน์

ขันธวิชัย

อ.เพ็ญ เขต 1

เบอร์
2

บุญเลี้ยง

ชุมแวงวาปี

อ.เพ็ญ เขต 2

เบอร์
2

วิทยา

ชาวเวียง

อ.เพ็ญ เขต 3

เบอร์
2

นิคม

ระชินลา

อ.หนองวัวซอ เขต 1

เบอร์
2

ประเสริฐ

คุ้มครอง

อ.หนองวัวซอ เขต 2

เบอร์
2

ผดุงศักดิ์

หันจันทร์

อ.หนองแสง เขต 1

เบอร์
2

ปราณี

ฉายเนตร

อ.ทุ่งฝน เขต 1

เบอร์
2

พิทักษ์

เหมือนสีเลา

อ.นายูง เขต 1

เบอร์
4

ว่าที่ ร.ต. กตัญญู

คันธี

อ.โนนสะอาด เขต 1

เบอร์
2

วาสนา

เคนหล้า

อ.หนองหาน เขต 1

เบอร์
4

วีระศักดิ์

ศรีนุกูล

อ.หนองหาน เขต 2

เบอร์
2

สุกรรณิกาย์

นิสสะ

อ.หนองหาน เขต 3

เบอร์
2

วุฒิชัย

นามวงษ์

อ.ศรีธาตุ เขต 1

เบอร์
2

สรวิชญ์

นาแพงสอน

อ.สร้างคอม เขต 1

เบอร์
2

สรัลภพ

โพธิ์ทิพย์