คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดอำนาจเจริญ

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ขัยศรี กีฬา

เบอร์  4

การศึกษา

 • ปริญญาตรี ส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน

 • 2528-2533 รับราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานปัจจุบัน

 • ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมันสำปะหลังแปลงใหญ่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
 • ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
 • ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ จ.อำนาจเจริญ

ประสบการณ์การเมือง

 • 2551 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 2551 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
 • 2550 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
 • 2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จ.อำนาจเจริญ
 • 2538 สมาชิกสภาองค์การบิหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ
 • 2533 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี


ถนนสู่ไร่ ไฟสู่นาพัฒนาอำนาจเจริญ

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองอำนาจเจริญ เขต 2

เบอร์
1

แพงศรี

ลุนพันธ์

อ.เมืองอำนาจเจริญ เขต 3

เบอร์
4

ละดน

บุญกัณฑ์

อ.เมืองอำนาจเจริญ เขต 4

เบอร์
4

จันทร์ดี

เอกศรี

อ.เมืองอำนาจเจริญ เขต 7

เบอร์
4

จักรพงษ์

โมริดา

อ.เมืองอำนาจเจริญ เขต 8

เบอร์
4

สมโพชน์

เชื้อหาญ

อ.ชานุมาน เขต 1

เบอร์
4

ปอลศักดิ์

ชารีไชย

อ.ชานุมาน เขต 2

เบอร์
4

มารุพงศ์

พุทธนานนท์

อ.ชานุมาน เขต 3

เบอร์
6

กฤชพงษ์

สีเขียว

อ.หัวตะพาน เขต 3

เบอร์
1

สวัสดิ์

สิงห์ชู

อ.พนา เขต 2

เบอร์
4

สังวร

พิมหาญ

อ.ปทุมราชวงศา เขต 1

เบอร์
3

ว่าที่ ร.ต. กริช

กีฬา

อ.ปทุมราชวงศา เขต 3

เบอร์
4

กิตติศักดิ์

สัญญารัตน์

อ.ลืออำนาจ เขต 1

เบอร์
4

สมัครชัย

ธนูศิลป์

อ.ลืออำนาจ เขต 2

เบอร์
4

อิศราวุฒิ

อยู่สุข

อ.เสนางคนิคม เขต 1

เบอร์
5

โชคสมัย

โชคชัย