คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดหนองบัวลำภู

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  สมเกียรติ เชษฐสุมน

เบอร์  1

อายุ  63 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ประธานชมรมธนาคารจังหวัดหนองบัวลำภู
 • กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
 • กรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยหนองบัวลำภู
 • กรรมการสรรหากรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน

ความชำนาญ

 • การเงิน การธนาคาร
 • การสร้างงาน สร้างอาชีพให้ชุมชน


ถึงเวลาต้องกล้าเปลี่ยน คณะก้าวหน้าหนองบัวลำภู ขออาสา

หนองบัวลำภูก้าวหน้า

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองหนองบัวลำภู เขต 1

เบอร์
1

ธีระภูมิ

จูมพันธ์

อ.เมืองหนองบัวลำภู เขต 3

เบอร์
4

เฉลิมชาติ

ศรีสัตตรัตนมณี

อ.เมืองหนองบัวลำภู เขต 4

เบอร์
2

สากล

บุตรโพธิ์

อ.เมืองหนองบัวลำภู เขต 5

เบอร์
2

สมเกียรติ

ดวงศิริ

อ.เมืองหนองบัวลำภู เขต 7

เบอร์
1

วัชระ

ทนทาน

อ.เมืองหนองบัวลำภู เขต 8

เบอร์
1

ปิยะณัฐ

อาสน์ปาสา

อ.นากลาง เขต 3

เบอร์
1

ณัฏฐพล

ผลรุ่ง

อ.นากลาง เขต 4

เบอร์
3

วราภรณ์

แสงป้อง

อ.นากลาง เขต 5

เบอร์
1

สกล

แดงสีบัว

อ.สุวรรณคูหา เขต 3

เบอร์
4

เอกชัย

ศรีพุทธา

อ.สุวรรณคูหา เขต 4

เบอร์
2

ณัฐพงศ์

เขียวโน

อ.โนนสัง เขต 2

เบอร์
1

วัชชระ

วาระนุช

อ.โนนสัง เขต 3

เบอร์
1

พรชัย

ภูเงิน

อ.ศรีบุญเรือง เขต 5

เบอร์
1

ร.ต.ประเสริฐ

กองพล

อ.ศรีบุญเรือง เขต 7

เบอร์
1

เสรี

บุญประคม

อ.นาวัง เขต 1

เบอร์
2

วชิร

ศักดิ์ขวา

อ.นาวัง เขต 2

เบอร์
1

สุกัญญา

สวัสดิ์ชิตัง