คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดหนองคาย

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  กฤศภณ หล้าวงศา

เบอร์  3

อายุ  62 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารหารศึกษา)
 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4)
 • ผู้อำนายการฝึกลูกเสือชาวบ้าน
 • ประธานกลุ่มโรงเรียน
 • นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา
 • คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (คศจ.)
 • คณะกรรมการประเมินผลงานเชี่ยวชาญ (กคศ.)
 • ประธาน กต.ตร. สภ.ท่าบ่อ
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ข้าราชการ อ.ท่าบ่อ
 • ประธานชมรมฟุตบอล อ.ท่าบ่อ
 • ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ (ค.ศ.4) โรงเรียนอนุบาลหนองคาย

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.ท่าบ่อ เขต 1

เบอร์
3

รุ่งโรจน์

ตัณฑรัตน์

อ.ท่าบ่อ เขต 2

เบอร์
3

วัชระ

คุณความดี

อ.ท่าบ่อ เขต 3

เบอร์
3

ชัยณรงค์

ชัยสุข

อ.ท่าบ่อ เขต 4

เบอร์
3

รังสรรค์

สายยวง

อ.ท่าบ่อ เขต 5

เบอร์
3

ณัฐนันท์

แสงรัตน์

อ.เฝ้าไร่ เขต 1

เบอร์
3

บุญเพ็ง

ดีเจริญ

อ.เฝ้าไร่ เขต 2

เบอร์
3

เหรียญชัย

ทองอุบล

อ.เผ้าไร่ เขต 3

เบอร์
3

พิชิต

ม่วงคะลา

อ.โพธิ์ตาก เขต 1

เบอร์
3

เฉลิมคมช์

อุปฮาฐส์

อ.โพนพิสัย เขต 1

เบอร์
3

ชุมพล

ตาปราบ

อ.โพนพิสัย เขต 2

เบอร์
3

ทวี

ศรีสุวรรณ์

อ.โพนพิสัย เขต 3

เบอร์
3

สมเกียรติ

จันทร์โท

อ.โพนพิสัย เขต 4

เบอร์
3

เลิศชัย

ไวยวรณ์

อ.โพนพิสัย เขต 5

เบอร์
3

พีระพัฒน์

วัดโสภา

อ.โพนพิสัย เขต 6

เบอร์
3

ชนะ

คำดี

อ.เมืองหนองคาย เขต 1

เบอร์
3

ว่าที่ ร.ต.สุขสวัสดิ์

ณ หนองคาย

อ.เมืองหนองคาย เขต 2

เบอร์
3

ปรมัตถ์

ท้วมเรือง

อ.เมืองหนองคาย เขต 3

เบอร์
3

จิรัชยา

ไกรศวร

อ.เมืองหนองคาย เขต 4

เบอร์
3

ชำนาญ

ธรรมคุนา

อ.เมืองหนองคาย เขต 5

เบอร์
3

สาคร

เดชดอนบม

อ.เมืองหนองคาย เขต 6

เบอร์
3

สมานจิตร

โคตรชมภู

อ.เมืองหนองคาย เขต 7

เบอร์
3

เจษฎา

เหลืองตระกูล

อ.เมืองหนองคาย เขต 8

เบอร์
3

วิกร

บุญโสม

อ.เมืองหนองคาย เขต 9

เบอร์
3

จันทร์เพ็ญ

โหรานิตย์

อ.รัตนวาปี เขต 1

เบอร์
3

กรุงศรี

ช่างคำ

อ.รัตนวาปี เขต 2

เบอร์
3

อาทิตย์

บุญทัน

อ.ศรีเชียงใหม่ เขต 1

เบอร์
3

ทองคำแท้

โยคิน

อ.ศรีเชียงใหม่ เขต 2

เบอร์
3

วิชิต

ทองสุดทิ

อ.สระใคร เขต 1

เบอร์
3

ธนวัฒน์

โสตะราษฎร

อ.สังคม เขต 1

เบอร์
3

นพดล

ชัยแก้ว