คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดสุรินทร์

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  มานพ แสงดำ

เบอร์  2

อายุ  45 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • พี่เลี้ยงวิจัยในโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 3

ความเชี่ยวชาญและสนใจ

 • กฎหมาย / การบริหารจัดการ / สังคมและการพัฒนาเยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนนอกระบบในสุรินทร์

ประสบการณ์การเมือง

 • 2551-ปัจจุบัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สลักได


คิดเพื่อคนสุรินทร์ ทำเพื่อคนสุรินทร์

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองสุรินทร์ เขต 1

เบอร์
6

พงศธร

ลักขษร

อ.เมืองสุรินทร์ เขต 4

เบอร์
6

สมเกียรติ

จุฑาจันทร์

อ.เมืองสุรินทร์ เขต 5

เบอร์
3

จำลอง

สนสี

อ.เมืองสุรินทร์ เขต 6

เบอร์
1

สุพร

วัฒนาเอี่ยวสกุล

อ.เมืองสุรินทร์ เขต 7

เบอร์
6

ร.ต.ศรศักดิ์

สาคร

อ.ปราสาท เขต 1

เบอร์
3

อริยวิทย์

เรืองสุขสุด

อ.ปราสาท เขต 2

เบอร์
6

สาโรจน์

ธานีพูน

อ.ปราสาท เขต 3

เบอร์
6

โกศล

หมายทอง

อ.ปราสาท เขต 4

เบอร์
2

ปฏิภูมิ

แท่นแก้ว

อ.พนมดงรัก เขต 1

เบอร์
2

วุฒิพันธ์

แสวงสิทธิ์

อ.รัตนบุรี เขต 1

เบอร์
2

คมกฤษณ์

สรัลวรธนา

อ.รัตนบุรี เขต 2

เบอร์
7

อำนวย

งามเทศ

อ.ศรีณรงค์ เขต 1

เบอร์
3

เฉลิม

ทะเกิงลาภ

อ.ศีขรภูมิ เขต 1

เบอร์
7

คำกอง

กันนุฬา

อ.ศีขรภูมิ เขต 2

เบอร์
2

ฐิติศักดิ์

รัตนาวิวัฒน์

อ.ศีขรภูมิ เขต 3

เบอร์
1

ธนศักดิ์

คำดี

อ.ศีขรภูมิ เขต 4

เบอร์
6

ทัตพิชา

เข็มแก้ว

อ.สนม เขต 1

เบอร์
7

สาธิตา

พุดชู

อ.สำโรงทาบ เขต 1

เบอร์
2

สุวรรณ์

หาญเสมอดารากุล

อ.กาบเชิง เขต 1

เบอร์
4

บุญเยี่ยม

แป้นแก้ว

อ.กาบเชิง เขต 2

เบอร์
6

อนุวัฒน์

ด้วงทอง

อ.เขวาสินรินทร์ เขต 1

เบอร์
7

ปรเมษฐ

โคตรชารี

อ.จอมพระ เขต 1

เบอร์
7

วิไล

ดวงศรี

อ.จอมพระ เขต 2

เบอร์
6

ธนายุทธ

สายยศ

อ.ชุมพลบุรี เขต 1

เบอร์
6

กฤษฎา

ฤทธิรณ

อ.ชุมพลบุรี เขต 2

เบอร์
7

ถวัลย์

มีมาก

อ.ท่าตูม เขต 1

เบอร์
2

ประทวน

แพงเจริญ

อ.ท่าตูม เขต 2

เบอร์
6

ธีรชาติ

แก้วขาว

อ.บัวเชด เขต 1

เบอร์
4

สุเทพ

หมายทอง