คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  พงษ์ศักดิ์ โพธิครูประเสริฐ (ลก)

เบอร์  7

อายุ  56 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การเมือง

 • 2554 สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เขต 1
 • 2548 สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
 • 2546 เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองสึราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานีก้าวหน้า

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เขต 1

เบอร์
3

ธเณศ

ชูศรี

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เขต 2

เบอร์
4

ยงยุทธ

ติณพันธุ์

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เขต 3

เบอร์
4

ศิวาพร

คงท่าฉาง

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เขต 4

เบอร์
3

ณพัชญ์ปภา

ทองตะกุก

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เขต 5

เบอร์
3

ธเนศวร์

เนาว์นาน

อ.เมืองสุราษฎร์ธานี เขต 6

เบอร์
3

วันชัย

คนซื่อ

อ.กาญจนดิษฐ์ เขต 1

เบอร์
3

ธิเนตร

เกิดสังข์

อ.กาญจนดิษฐ์ เขต 2

เบอร์
3

สมพร

บัวทอง

อ.กาญจนดิษฐ์ เขต 3

เบอร์
2

ปัญจรัตน์

บัลลพ์วานิช

อ.กาญจนดิษฐ์ เขต 4

เบอร์
2

กมนทัต

ศรีธรรมธร

อ.พุนพิน เขต 1

เบอร์
3

ราษฎร์พิชิต

นาคประดิษฐ์

อ.พุนพิน เขต 2

เบอร์
2

จิรวัฒน์

ปล้องชู

อ.พุนพิน เขต 3

เบอร์
3

คฑาเทพ

ธรรมเสน

อ.เกาะสมุย เขต 2

เบอร์
4

ธเนศ

โกละกะ

อ.บ้านนาสาร เขต 1

เบอร์
2

มารยาท

ชูทุ่งยอ

อ.บ้านนาสาร เขต 2

เบอร์
2

ชนัญชิดา

มุสิกสาร

อ.พระแสง เขต 1

เบอร์
3

วีระพล

ช่วยศรี

อ.พระแสง เขต 2

เบอร์
1

ศักดิ์

บำเพ็ญ

อ.เวียงสระ เขต 2

เบอร์
2

ชานนท์

วนิชชานนท์

อ.ไชยา เขต 1

เบอร์
4

ปภาดา

เพชรคง

อ.เคียนชา เขต 2

เบอร์
3

สิทธิชัย

ขาวนิ่ม

อ.เกาะพะงัน เขต 1

เบอร์
3

วรนัฐ

เอกเพชร

อ.คีรีรัฐนิคม เขต 1

เบอร์
2

ณัทธพงศ์

ชูมาก

อ.ชัยบุรี เขต 1

เบอร์
2

ราย

เพ็งสกุล

อ.ดอนสัก เขต 1

เบอร์
4

สุนทร

ภิรมย์นก

อ.ท่าฉาง เขต 1

เบอร์
3

ธนัญญา

พรหมสวาสดิ์

อ.บ้านตาขุน เขต 1

เบอร์
3

พีรศักดิ์

รวยจินดา

อ.บ้านนาเดิม เขต 1

เบอร์
4

ฉัตรวรุณธ์

คูเศรษฐวัฒน์

อ.วิภาวดี เขต 1

เบอร์
1

สมชาย

พืชผล