คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดสิงห์บุรี

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  สุรชัย บุญลือ

เบอร์  3

อายุ  56 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • เป็นทนายความมา 33 ปี
 • ตำแหน่งประธานสภาทนายความจังหวัดสิงห์บุรี 3 สมัย
 • ประธานอาสากู้ภัยวัฒนะสิงห์ / มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งสิงห์บุรี
 • รองประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรี
 • กรรมการยุติธรรมจังหวัดสิงห์บุรี
 • กรรมการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสิงห์บุรี ฯลฯ

ประสบการณ์การเมือง

 • อดีตที่ปรึกษาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองสิงห์บุรี เขต 1

เบอร์
3

ณัฐพงษ์

อ่อนคำ

อ.เมืองสิงห์บุรี เขต 2

เบอร์
3

แดนสรวง

สิงห์ศิริจันทร์

อ.เมืองสิงห์บุรี เขต 3

เบอร์
3

จิราพร

ผลถาวร

อ.เมืองสิงห์บุรี เขต 5

เบอร์
1

อภิวัฒน์

นาวีระ

อ.เมืองสิงห์บุรี เขต 6

เบอร์
1

สุภาพร

ตรงดี

อ.บางระจัน เขต 1

เบอร์
1

คำรณ

เจริญอินทร์

อ.บางระจัน เขต 2

เบอร์
1

ดวงนภา

บุญดี

อ.บางระจัน เขต 3

เบอร์
1

เอกรัตน์

จุลสุข

อ.บางระจัน เขต 4

เบอร์
3

เกรียงไกร

ร่วมรักษ์

อ.ค่ายบางระจัน เขต 1

เบอร์
1

สมส่วน

ไทยทอง

อ.ค่ายบางระจัน เขต 3

เบอร์
1

นเรศ

จันโนทัย

อ.พรหมบุรี เขต 1

เบอร์
3

นัฐ

สุทธิวานิช

อ.พรหมบุรี เขต 2

เบอร์
1

นัยนา

ใคลลัดดา

อ.อินทร์บุรี เขต 1

เบอร์
3

วีระ

สีตะระโส

อ.อินทร์บุรี เขต 4

เบอร์
5

เบญจวรรณ

พรหมยานนท์