คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดสระบุรี

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ดร.วิทูลย์ แก้วสุวรรณ

เบอร์  4

อายุ  53 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • ธุรกิจค้าขาย

ประสบการณ์การเมือง

 • นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หนองยาว
 • อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สระบุรี เขต 1 อดีตพรรคอนาคตใหม่


การเมืองโปร่งใสเริ่มได้ที่สระบุรี

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.แก่งคอย เขต 1

เบอร์
2

รดาณัฐ

เรืองนิ่ม

อ.แก่งคอย เขต 2

เบอร์
4

สมพงษ์

หันชนะ

อ.แก่งคอย เขต 4

เบอร์
2

สมเกียรติ

สุขอินทร์

อ.แก่งคอย เขต 5

เบอร์
1

กำธร

เรืองนิ่ม

อ.เฉลิมพระเกียรติ เขต 1

เบอร์
9

จตุรงค์

เหล่าสกุล

อ.เฉลิมพระเกียรติ เขต 2

เบอร์
6

พ.ต.อ.นรงค์

แสวงจิตร์

อ.บ้านหมอ เขต 1

เบอร์
1

พิษณุ

ทองสุขงาม

อ.พระพุทธบาท เขต 1

เบอร์
3

ภูสิษฐ์

รังสิธนาพงษ์

อ.พระพุทธบาท เขต 2

เบอร์
3

รวย

เชื้อสุวรรณ

อ.มวกเหล็ก เขต 1

เบอร์
3

กิตติชัย

ทองประสิทธิ์

อ.เมืองสระบุรี เขต 1

เบอร์
6

กฤตนัย

ลิ้มเจริญ

อ.เมืองสระบุรี เขต 2

เบอร์
6

กิตติ

นันทปัญญา

อ.เมืองสระบุรี เขต 3

เบอร์
9

ชนุดม

ก้อนศิลา

อ.เมืองสระบุรี เขต 4

เบอร์
4

ประเสริฐ

พุฒแก้ว

อ.เมืองสระบุรี เขต 5

เบอร์
4

คณากร

จันทรอุไร

อ.วังม่วง เขต 1

เบอร์
4

ภาณุวัฒน์

แสงเรือง

อ.วิหารแดง เขต 1

เบอร์
3

ณัฐพล

ศรีบุญจันทร์

อ.หนองแค เขต 2

เบอร์
1

นิพนธ์

หนูใจ

อ.หนองแค เขต 3

เบอร์
4

ชนายุส

ยอดแก้ว

อ.หนองแค เขต 4

เบอร์
4

กิตติศักดิ์

นิธิณัฐเจริญกุล