คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดสมุทรสาคร

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  อวยชัย จาตุรพันธ์

เบอร์  4

อายุ  39 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • ธุรกิจอาหาร
 • การบริหารจัดการ


ต้องเปลี่ยนเพื่อพัฒนา
ต้องก้าวหน้า เพื่อสมุทรสาคร

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 2

เบอร์
4

สันติชัย

สวัสดี

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 3

เบอร์
4

สมศักดิ์

วิถีคลองคืน

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 4

เบอร์
4

ปฐมพล

ปถมสาคร

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 5

เบอร์
4

นราศักดิ์

มันตลักษ์

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 6

เบอร์
4

กฤษดา

แซ่โค้ว

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 7

เบอร์
4

ชัยวัฒน์

เจนกิตติวัฒนา

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 8

เบอร์
4

ยุทธศิลป์

มณีไพโรจน์

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 9

เบอร์
4

ณรงค์

ศิลาสุวรรณ

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 10

เบอร์
4

ทศพล

ประทุมแก้ว

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 11

เบอร์
4

พิสิฐ

สุวรรณชัย

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 12

เบอร์
4

ราชัน

ติยะภูมิ

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 13

เบอร์
4

วริษฐา

ทัศนีย์ไตรเทพ

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 14

เบอร์
4

คชา

ชีวชานนท์

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 15

เบอร์
4

วิมล

ศรีดี

อ.เมืองสมุทรสาคร เขต 16

เบอร์
4

พลากรวัลคุ์

น่วมสวัสดิ์

อ.กระทุ่มแบน เขต 1

เบอร์
4

วรเดช

ศิลาสุวรรณ

อ.กระทุ่มแบน เขต 2

เบอร์
4

มทิรา

นภัสกรสกล

อ.กระทุ่มแบน เขต 3

เบอร์
4

เจริญ

ชัยสอน

อ.กระทุ่มแบน เขต 4

เบอร์
4

ชัยภัทร

ม่วงพูลสุข

อ.กระทุ่มแบน เขต 5

เบอร์
4

อัฐกร

แจ่มนิมิตร

อ.กระทุ่มแบน เขต 6

เบอร์
4

ลดาวัลย์

สินกุล

อ.กระทุ่มแบน เขต 7

เบอร์
4

สิวะ

ลาภเลิศยิ่งยง

อ.กระทุ่มแบน เขต 8

เบอร์
3

วิชัย

จาตุรพันธ์

อ.กระทุ่มแบน เขต 9

เบอร์
4

กฤปภน

ระหงษ์

อ.บ้านแพ้ว เขต 1

เบอร์
4

ไกรสร

จ่าทอง

อ.บ้านแพ้ว เขต 3

เบอร์
4

นาวี

เทียนมณี

อ.บ้านแพ้ว เขต 4

เบอร์
4

สาวิตรี

สธนกุล