คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดสมุทรสงคราม

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  อานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย

เบอร์  4

อายุ  41 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • วิศวกรโยธา (ธุรกิจส่วนตัว)


สมุทรสงครามต้องดีกว่านี้
เพื่ออนาคตใหม่บ้านเรา

สมุทรสงครามก้าวหน้า

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองสมุทรสงคราม เขต 2

เบอร์
4

กฤตณ์

พุทธนุรัตนะ

อ.เมืองสมุทรสงคราม เขต 3

เบอร์
4

มนต์ชัย

นาคสวาสดิ์

อ.เมืองสมุทรสงคราม เขต 4

เบอร์
4

อนันต์

คงรักษา

อ.เมืองสมุทรสงคราม เขต 5

เบอร์
4

สุนันท์

โพธิ์แย้ม

อ.เมืองสมุทรสงคราม เขต 6

เบอร์
4

ยุทธ

จิตรณรงค์

อ.เมืองสมุทรสงคราม เขต 8

เบอร์
4

รุ่งทิพย์

รอดประสิทธิ์

อ.เมืองสมุทรสงคราม เขต 12

เบอร์
4

มนูญ

บูรณสิงห์

อ.เมืองสมุทรสงคราม เขต 13

เบอร์
4

สมโพช

ภมร

อ.อัมพวา เขต 1

เบอร์
4

จิรายุ

สันโต

อ.อัมพวา เขต 2

เบอร์
2

จักรเพชร

เกตุแก้ว

อ.อัมพวา เขต 3

เบอร์
4

สรชัย

ภู่สุวรรณ

อ.อัมพวา เขต 5

เบอร์
4

สังเวียน

ฉิมเฉิด

อ.อัมพวา เขต 7

เบอร์
4

ธนภัทร

ทินวงค์