คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดสมุทรปราการ

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ธัชชัย เมตโต

เบอร์  5

อายุ  44 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้าเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏฉะเชิงเทรา

งานปัจจุบัน / ความเชี่ยวชาญ

 • กรรมการ บริษัท แอร์เมติคส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
 • เชี่ยวชาญงานนิวเมติกส์ และไฮโดรลิกส์


อนาคตเมืองสมุทร
ต้องอยู่ในมือคนสมุทรปราการ

สมุทรปราการก้าวหน้า

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 1

เบอร์
2

ว่าที่ ร.ต.วีรวัชร์

รักษ์นิธิวงศ์

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 2

เบอร์
2

ทิพดล

ร่มโพธิ์ภักดิ์

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 4

เบอร์
3

นันท์นภัส

นันทวงษ์

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 5

เบอร์
2

ปฐมพร

สังข์นาค

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 6

เบอร์
2

ณัฐ

ปลั่งวัฒนะ

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 7

เบอร์
2

ชญาน์นันท์

สวัสดิ์จินดา

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 8

เบอร์
2

รัชนก

สุขประเสริฐ

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 9

เบอร์
3

ธรรณวรรษ์

สุขประเสริฐ

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 10

เบอร์
2

ภาณุพงศ์

สุขกรณ์

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 11

เบอร์
2

นิตยา

มีศรี

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 12

เบอร์
2

ศิรินุช

คีตะนิธินันท์

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 13

เบอร์
2

สิทธิไชย

เชื้อไทย

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 14

เบอร์
2

ธนบูรณ์

บัวทอง

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 15

เบอร์
2

พฤหัส

ทับทอง

อ.บางพลี เขต 1

เบอร์
2

กฤษณะ

ธรรมาภิมุขกุล

อ.บางพลี เขต 2

เบอร์
3

คณินทร์

อธิศักดิ์ชานนท์

อ.บางพลี เขต 3

เบอร์
3

ปรีชา

ชุ่มเชื้อ

อ.บางพลี เขต 4

เบอร์
3

อิทธิพล

สิทธิภา

อ.บางพลี เขต 5

เบอร์
2

ถาวร

แย้มทับ

อ.บางพลี เขต 6

เบอร์
3

ชนสิษฎ์

ยอดฉิม

อ.บางพลี เขต 7

เบอร์
2

อำนาจ

นาคทรัพย์

อ.พระประแดง เขต 1

เบอร์
3

สมนี

สมไทยสกุล

อ.พระประแดง เขต 2

เบอร์
5

พรวิมล

ชัยธนาวิสุทธิ์

อ.พระประแดง เขต 3

เบอร์
4

อานนท์

เหมือนทัพ

อ.พระประแดง เขต 4

เบอร์
3

สิทธิชัย

เที่ยงมาก

อ.พระประแดง เขต 5

เบอร์
3

นำโชค

ชุมทอง

อ.บางเสาธง เขต 1

เบอร์
2

ณัฐญดา

ยศขำ

อ.บางเสาธง เขต 2

เบอร์
2

พีรวิชย์

วงศ์วิชญะ

อ.บางบ่อ เขต 1

เบอร์
3

อำมฤต

พุ่งอุไร

อ.บางบ่อ เขต 2

เบอร์
2

กัญชิสา

อุณหเดชน์

อ.บางบ่อ เขต 3

เบอร์
3

ดนัย

สุขวัฒน์

อ.พระสมุทรเจดีย์ เขต 1

เบอร์
3

เสรี

มะลิแย้ม

อ.พระสมุทรเจดีย์ เขต 2

เบอร์
3

ฉัตรชัย

ณ บางช้าง

อ.พระสมุทรเจดีย์ เขต 3

เบอร์
3

ธัชชัย

นาวาพนม

อ.พระสมุทรเจดีย์ เขต 4

เบอร์
3

อัจฉรา

มณีพฤกษ์

อ.เมืองสมุทรปราการ เขต 3

เบอร์
2

ธนวรรธน์

วรัณวงศ์เจริญ