คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดสกลนคร

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ณรงเดช อุฬารกุล

เบอร์  3

อายุ  38 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สังคมวิทยามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • 2546-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทอุฬารฟาร์ม จำกัด
 • 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัทตลาดเพิ่มทรัพย์ จำกัด
 • 2554-ปัจจุบัน กรรมการหอการค้า จังหวัดสกลนคร
 • 2551-ปัจจุบัน ดำเนินกิจการตลาดนัดหน้าค่าย
 • 2561 รองประธานหอการค้า จังหวัดสกลนคร ด้านการค้าการลงทุน

ผลงานบริษัทอุฬารฟาร์ม จำกัด

 • ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร วิจัยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นกล้วยไม้
 • รับผิดชอบผลิตและส่งมอบ ต้นกล้ายางชำถุง เพื่อส่งมอบในโครงการต้นยางล้านไร่ 2547-2549
 • รับผิดชอบโครงการปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร 2550-ปัจจุบัน

ความเชี่ยวชาญ

 • การจัดการการเกษตร โดยเฉพาะการจัดการการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ประสบการณ์การเมือง

 • 2553-2554 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม สภาผู้แทนราษฎร
 • 2554 เลขานุการ คณะกรรมมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ สถาผู้แทนราษฎร


สกลนครไปทางหน้า ได้เวลาเมือเฮือน

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.กุดบาก เขต 1

เบอร์
3

สิริวุฒิ

ศุภวุฒิ

อ.กุสุมาลย์ เขต 1

เบอร์
3

อดุลย์

สินเธาว์

อ.คำตากล้า เขต 1

เบอร์
3

พิพัฒน์พงษ์

สุขษาเกษ

อ.โคกศรีสุพรรณ เขต 1

เบอร์
3

ทินกร

ศรีทอง

อ.เจริญศิลป์ เขต 1

เบอร์
3

คำศรี

สันวิลาส

อ.เต่างอย เขต 1

เบอร์
3

ชาญยุทธ

คำสวัสดิ์

อ.นิคมน้ำอูน เขต 1

เบอร์
3

อนุชิต

ผลาจันทร์

อ.บ้านม่วง เขต 1

เบอร์
3

เอก

สมใจ

อ.บ้านม่วง เขต 2

เบอร์
3

ธีรวัฒน์

พงษ์กะชา

อ.พรรณานิคม เขต 1

เบอร์
4

อัมรินทร์

โถชาลี

อ.พรรณานิคม เขต 2

เบอร์
3

ณธกร

โชติจิระวุฒิ

อ.พรรณานิคม เขต 3

เบอร์
3

ปรางทิพย์

สุจริต

อ.พังโคน เขต 1

เบอร์
3

ว่าที่ ร.ต.ธนากร

พรหมพินิจ

อ.พังโคน เขต 2

เบอร์
3

จักรกฤษ

เดชทองทิพย์

อ.โพนนาแก้ว เขต 1

เบอร์
3

วิสุทธิ์

แสงพรมชารี

อ.ภูพาน เขต 1

เบอร์
3

สรายุทธ

ทิพสูตร

อ.เมืองสกลนคร เขต 1

เบอร์
3

สุทิน

บุตราช

อ.เมืองสกลนคร เขต 2

เบอร์
3

รชานนท์

ศิรัญญา

อ.เมืองสกลนคร เขต 3

เบอร์
3

ตวงสิทธิ์

พงษ์พิศ

อ.เมืองสกลนคร เขต 4

เบอร์
3

กฤช

เทพภูธร

อ.เมืองสกลนคร เขต 5

เบอร์
3

สุภาพร

วงศ์เตชะ

อ.เมืองสกลนคร เขต 6

เบอร์
3

ปิยะวดี

วีระพันธ์

อ.วานรนิวาส เขต 1

เบอร์
3

กฤษณะ

สุราษฎร์

อ.วานรนิวาส เขต 2

เบอร์
3

บังอร

มุงคุณ

อ.วานรนิวาส เขต 3

เบอร์
3

สักกพล

ไชยแสงราช

อ.วานรนิวาส เขต 4

เบอร์
3

กิติชัย

สัตตราช

อ.วาริชภูมิ เขต 1

เบอร์
3

ปิยะศักดิ์

เดชทองทิพย์

อ.วาริชภูมิ เขต 2

เบอร์
3

ปรีชา

วงศ์ภาคำ

อ.สว่างแดนดิน เขต 1

เบอร์
3

อรรฆวรรธน์

จันทศรี

อ.สว่างแดนดิน เขต 2

เบอร์
3

กฤษณะ

โคตรปัญญา

อ.สว่างแดนดิน เขต 3

เบอร์
3

พลากูร

ปูนกลาง

อ.สว่างแดนดิน เขต 4

เบอร์
3

บัณฑิต

พงศ์นพรัตน์

อ.สว่างแดนดิน เขต 5

เบอร์
3

พ.ต.ท.อุบล

วงษ์รักไทย

อ.ส่องดาว เขต 1

เบอร์
3

วิษณุวัฒน์

บุญสร้าง

อ.อากาศอำนวย เขต 1

เบอร์
3

ณัฐนันท์

ปลื้มสิริรุ่งโรจน์

อ.อากาศอำนวย เขต 2

เบอร์
3

ชาญชัย

แจ้งไชย