คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดลพบุรี

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ฤทธิ์ พัวพันธ์

เบอร์  2

อายุ  53 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านกฎหมาย

ประสบการณ์การเมือง

 • อดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลโพตลาดแก้ว


รักลพบุรีต้องโปร่งใส อนาคตประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านเรา

ลพบุรีก้าวหน้า

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองลพบุรี เขต 1

เบอร์
1

ปกรณ์

แก้วงาม

อ.เมืองลพบุรี เขต 2

เบอร์
1

ปิยะฉัตร

บานกอ

อ.เมืองลพบุรี เขต 3

เบอร์
2

ปัญญาลักษณ์

แก๊ปทอง

อ.เมืองลพบุรี เขต 4

เบอร์
1

ผาติธร

ประทุมเทศ

อ.เมืองลพบุรี เขต 6

เบอร์
1

ธนประเสริฐ

จริยสุธรรมกุล

อ.เมืองลพบุรี เขต 7

เบอร์
4

ว่าที่ ร.อ.
นพนาสรณ์

พรธนันท์ฤทธิ์

อ.เมืองลพบุรี เขต 8

เบอร์
1

ชาคิต

บุญมา

อ.เมืองลพบุรี เขต 9

เบอร์
1

พสิษฐ์

บุญรุ่ง

อ.เมืองลพบุรี เขต 10

เบอร์
4

ณพล

แสงสกุล

อ.ท่าวุ้ง เขต 1

เบอร์
1

ฐพล

ศรีทองสุข

อ.ท่าวุ้ง เขต 2

เบอร์
2

ธัญทิพย์

บุญคง

อ.บ้านหมี่ เขต 2

เบอร์
1

ปณิธาน

พัฒนวริทธิพันธ์

อ.บ้านหมี่ เขต 3

เบอร์
2

สุปราณี

ปานขาว

อ.โคกสำโรง เขต 2

เบอร์
6

ยอดชาย

ต้นแขม

อ.ชัยบาดาล เขต 1

เบอร์
4

ภควรรษ

ทานะมัย

อ.ชัยบาดาล เขต 2

เบอร์
1

สันทัศ

เสาฮอง

อ.ชัยบาดาล เขต 3

เบอร์
4

วัฒนา

ธิกำพร