คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดร้อยเอ็ด

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  สถาพร ว่องสัธนพงษ์

เบอร์  2

อายุ  49 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • ประธานชมรมตะกร้อ จังหวัดร้อยเอ็ด
 • รองประธานชมรมลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดร้อยเอ็ด
 • อาจารย์บรรยายพิเศษ ม.ราชภัฎมหาสารคาม (ศูนย์การเรียนร้อยเอ็ด)
 • อาจารย์บรรยาพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ประสบการณ์การเมือง

 • สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) ร้อยเอ็ด เขต อ.เมือง 3 สมัย
 • ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด
 • อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร้อยเอ็ด เขต 1 พรรคไทยรักไทย
 • อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบสัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน


ร้อยเอ็ดก้าวหน้า ประชาก้าวไกล
สู่อนาคตใหม่ที่ดีกว่า

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เกษตรวิสัย เขต 1

เบอร์
5

พิมพ์วรีย์

สินธุไพร

อ.เกษตรวิสัย เขต 2

เบอร์
2

กิตติ

จารุโนปถัม

อ.เกษตรวิสัย เขต 3

เบอร์
5

อาทรณ์

เขวาดอนแคน

อ.จตุรพักตรพิมาน เขต 1

เบอร์
5

พัฒนพงษ์

ศรีบุญเรือง

อ.จตุรพักตรพิมาน เขต 2

เบอร์
7

รุ่งฤดี

จำปาพรม

อ.จังหาร เขต 1

เบอร์
5

ผดุง

สุวรรณชะรา

อ.เชียงขวัญ เขต 1

เบอร์
2

วสกมล

อ่อนประทุม

อ.ทุ่งเขาหลวง เขต 1

เบอร์
2

อนุชิต

ภาระเวช

อ.ธวัชบุรี เขต 1

เบอร์
2

ธนาวุฒิ

แต้ลำพัว

อ.ธวัชบุรี เขต 2

เบอร์
2

อุไร

ฤทธิแผลง

อ.ปทุมรัตต์ เขต 1

เบอร์
6

ศราวุธ

ศรีนนท์

อ.พนมไพร เขต 1

เบอร์
4

วิทูรย์

บุตรโรจน์

อ.พนมไพร เขต 2

เบอร์
2

สนิท

กล้าหาญ

อ.โพธิ์ชัย เขต 1

เบอร์
2

เฉลิมพล

ระดาพัฒน์

อ.โพนทราย เขต 1

เบอร์
2

ธนกร

สุทธิสนธ์

อ.โพนทอง เขต 1

เบอร์
1

สุภัสสรา

ท้าวบุตร

อ.โพนทอง เขต 2

เบอร์
2

ส.ต.อ.ทักษิณ

พลเยี่ยม

อ.โพนทอง เขต 3

เบอร์
1

ประสิทธิ์

เทพโอภาส

อ.เมืองร้อยเอ็ด เขต 1

เบอร์
2

กมลมาศ

จันทร์ทองแท้

อ.เมืองร้อยเอ็ด เขต 2

เบอร์
2

จักรภพ

ศรีรับขวา

อ.เมืองร้อยเอ็ด เขต 3

เบอร์
2

สะอาด

วรนาม

อ.เมืองร้อยเอ็ด เขต 4

เบอร์
2

เกียรติศักดิ์

ไค่นุ่นกา

อ.เมืองสรวง เขต 1

เบอร์
4

นิวาส

โคตรจันทึก

อ.ศรีสมเด็จ เขต 1

เบอร์
2

ศักดิทัต

สาไขยันต์

อ.สุวรรณภูมิ เขต 1

เบอร์
2

มนตรี

เคนตากแดด

อ.สุวรรณภูมิ เขต 2

เบอร์
2

กันตภณ

โชคกลางเดือน

อ.สุวรรณภูมิ เขต 3

เบอร์
4

ทองคำ

กุลวงษ์

อ.เสลภูมิ เขต 1

เบอร์
2

วัจน์คมกริช

ศรีวะรมย์

อ.เสลภูมิ เขต 2

เบอร์
2

รวงทอง

ประเสริฐสังข์

อ.เสลภูมิ เขต 3

เบอร์
4

ธงชัย

สิงห์ธวัช

อ.หนองพอก เขต 1

เบอร์
2

นิติกร

ขัติยนนท์

อ.หนองพอก เขต 2

เบอร์
4

สนัฎฐา

ขัติยนนท์

อ.หนองฮี เขต 1

เบอร์
2

ธนะรัช

นพรัตน์

อ.อาจสามารถ เขต 1

เบอร์
2

ประวิทย์

มานะดี

อ.อาจสามารถ เขต 2

เบอร์
4

พงศธร

จันทร์อ่อน