คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดราชบุรี

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ภรมน นรการกุมพล

เบอร์  2

อายุ  49 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • 2560-ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการสตรีภาคกลาง
 • 2555-ปัจจุบัน ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 • 2540-ปัจจุบัน ประธานสตรีอาสาพัฒนาจังหวัดราชบุรี
 • 2538-ปัจจุบัน ประธานสตรีอาสาพัฒนา อ.สวนผึ้ง

ประสบการณ์การเมือง

 • 2542-2546 สมาชิกสภาเทศบาลบ้านชัฏป่าหวาย
 • 2547-ปัจจุบัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ. หรือ สจ.)


สร้างความเปลี่ยนแปลงดีๆ
ให้ราชบุรีสร้างสรรค์

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.บ้านโป่ง เขต 1

เบอร์
1

พลพัฒน์

บุณยะบูรณ

อ.บ้านโป่ง เขต 2

เบอร์
1

ชาญวุฒิ

ตุมประธาน

อ.บ้านโป่ง เขต 3

เบอร์
5

รักชนก

เสนีวงศ์

อ.บ้านโป่ง เขต 4

เบอร์
1

อนุชิต

เริงประดิษฐ์

อ.บ้านโป่ง เขต 5

เบอร์
2

จรินทร์พร

ประเสริฐกุล

อ.บ้านโป่ง เขต 6

เบอร์
2

ชาลิสา

หอวิวัฒน์วงศ์

อ.ดำเนินสะดวก เขต 2

เบอร์
1

สมหมาย

แท่นทรัพย์

อ.ดำเนินะดวก เขต 3

เบอร์
2

สุปัญญา

ศิริรัศมี

อ.สวนผึ้ง เขต 1

เบอร์
1

ศุภัช

นรการกุมพล

อ.สวนผึ้ง เขต 2

เบอร์
4

สมชาย

มีประเสริฐ

อ.โพธาราม เขต 1

เบอร์
4

อรรณพ

ศรีเจริญชัย

อ.โพธาราม เขต 5

เบอร์
1

นพ

คณา

อ.เมืองราชบุรี เขต 4

เบอร์
1

สราวุธ

บำเรอจิต

อ.เมืองราชบุรี เขต 6

เบอร์
1

พูลชัย

เชื้อวัฒนสถาพร

อ.จอมบึง เขต 2

เบอร์
1

วินัย

จันทนะโสตถิ์