คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดระยอง

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์

เบอร์  2

อายุ  56 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและสำนักงาน บริษัทอิซึ่นเพนท์จำกัด (มหาชน)
 • Finance Director of Pitney Bowes (Thailand) Co.,Ltd.
 • ผู้จัดการฝ่ายบัญชี เลิศอุบลกรุ๊ป
 • กรรมการการท่องเที่ยวภาคตะวันออก-ฝ่ายการพัฒนาการท่องเที่ยวและมาตรฐานการบริการ

งานปัจจุบัน

 • ขาหย่างโฮมสเตย์ อ.ขลุง จันทบุรี / หนึ่งในผู้ประกอบการต้นแบบโฮมสเตย์หมู่บ้านชาวประมงลุ่มน้ำเวฬุ จ.จันทบุรี


เปลี่ยนของเขาเป็นของเราทุกคน เปลี่ยนนายก อบจ. เป็น สว่างจิตต์

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองระยอง เขต 1

เบอร์
3

สุชาติ

ศฤงคาร

อ.เมืองระยอง เขต 2

เบอร์
1

ลิขิต

อัฐโส

อ.เมืองระยอง เขต 3

เบอร์
3

ธนพงศ์พันธ์

ปิดกันภัย

อ.เมืองระยอง เขต 4

เบอร์
1

อัศวิน

สาครจันทร์

อ.เมืองระยอง เขต 5

เบอร์
2

ศุภกร

สวัสดิ์ล้น

อ.เมืองระยอง เขต 6

เบอร์
2

นิติภัทร

โล่ห์สุวรรณ

อ.เมืองระยอง เขต 7

เบอร์
3

สมนึก

หอมสุคนธุ์

อ.เมืองระยอง เขต 8

เบอร์
2

เกียรติยศ

กรกชพรรณ

อ.เมืองระยอง เขต 9

เบอร์
2

เฉลิมเกียรติ

วงค์อินทร์

อ.เมืองระยอง เขต 10

เบอร์
4

พงศกร

ด่าวดึก

อ.เมืองระยอง เขต 11

เบอร์
2

นพนันท์

มุละสิวะ

อ.เมืองระยอง เขต 12

เบอร์
2

ประวิทย์

แสงรักษ์

อ.แกลง เขต 1

เบอร์
2

ธเนศ

ขาวนวล

อ.แกลง เขต 2

เบอร์
2

ทรงสิโรจน์

ก้องเดชาวิวัฒน์

อ.แกลง เขต 3

เบอร์
2

นวินดา

บูรณะวังศิลา

อ.แกลง เขต 4

เบอร์
3

ญาณัจฉรา

ซองวงศ์ษา

อ.แกลง เขต 5

เบอร์
3

มนต์ตรี

ผาสุข

อ.บ้านค่าย เขต 1

เบอร์
2

กนิษฐา

กังพิสิทธิ์สกุล

อ.บ้านค่าย เขต 2

เบอร์
2

กลิ่นกระจร

ศรีแก้ว

อ.บ้านค่าย เขต 3

เบอร์
2

ว่าที่ ร.ท.
สรสุชาติ

บุญปลื้ม

อ.บ้านฉาง เขต 1

เบอร์
2

ณัฐพงศ์

วงษ์พานิชย์

อ.บ้านฉาง เขต 2

เบอร์
3

สุชาดา

คงกล้า

อ.บ้านฉาง เขต 3

เบอร์
2

เดชา

ทองย้อย

อ.ปลวกแดง เขต 2

เบอร์
2

สุพล

ลี่ไพฑูรย์

อ.ปลวกแดง เขต 3

เบอร์
2

วัฒนา

เพ็งสอาด

อ.นิคมพัฒนา เขต 1

เบอร์
2

อรรถสิทธิ์

คีรีวัลย์

อ.นิคมพัฒนา เขต 2

เบอร์
2

พิมล

สิทธิเวช

อ.วังจันทร์ เขต 1

เบอร์
2

ประจบ

เครือวัลย์

อ.เขาชะเมา เขต 1

เบอร์
2

ปรีชา

เย็นใจ