คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดยโสธร

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  สฤษดิ์ ประดับศรี

เบอร์  3

อายุ  59 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี

ความเชี่ยวชาญ

 • ด้านการเกษตร

ประสบการณ์การเมือง

 • อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยโสธร
 • 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร


ก้าวหน้าก้าวไกล เพื่ออนาคตใหม่ยโสธร

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.กุดชุม เขต 1

เบอร์
3

สังคม

ธนูชาญ

อ.กุดชุม เขต 2

เบอร์
3

สุพรรณ

วรชินา

อ.กุดชุม เขต 3

เบอร์
3

ชมภูนุช

ศรีวะสุทธิ์

อ.กุดชุม เขต 4

เบอร์
3

กิตติพงษ์

หลักบุญ

อ.ค้อวัง เขต 1

เบอร์
4

พีรวัส

ศรีชนะ

อ.คำเขื่อนแก้ว เขต 1

เบอร์
3

ยุทธนา

การินทร์

อ.คำเขื่อนแก้ว เขต 2

เบอร์
3

เจริญพร

รวมธรรม

อ.คำเขื่อนแก้ว เขต 3

เบอร์
3

ต่อพล

สายสีแก้ว

อ.คำเขื่อนแก้ว เขต 4

เบอร์
3

ศักดิ์ชัย

ชาคำไฮ

อ.ทรายมูล เขต 1

เบอร์
3

รุ้งลาวัณย์

ศักดิ์สกุลไท

อ.ทรายมูล เขต 2

เบอร์
3

บุญช่วย

มีสะอาด

อ.ไทยเจริญ เขต 1

เบอร์
3

สมพงษ์

กาลจักร

อ.ไทยเจริญ เขต 2

เบอร์
3

ประยูร

ปั้นทอง

อ.ป่าติ้ว เขต 1

เบอร์
3

ชัยพิพัฒน์

แก้วมะไฟ

อ.ป่าติ้ว เขต 2

เบอร์
4

คำพวง

จันใด

อ.มหาชนะชัย เขต 1

เบอร์
3

ธงชัย

รักษา

อ.มหาชนะชัย เขต 2

เบอร์
2

ธำรงค์

เติมทรัพย์

อ.มหาชนะชัย เขต 3

เบอร์
3

ศุภวิชญ์

บุญเทศ

อ.เมืองยโสธร เขต 1

เบอร์
3

วิชัย

บรรลือหาญ

อ.เมืองยโสธร เขต 2

เบอร์
3

สายันต์

โสมะตะนัย

อ.เมืองยโสธร เขต 3

เบอร์
3

เฉลิม

ศรีมันตะ

อ.เมืองยโสธร เขต 4

เบอร์
3

ภู

ภูช่อธรรม

อ.เมืองยโสธร เขต 5

เบอร์
3

สนามชัย

ชูเลิศ

อ.เมืองยโสธร เขต 6

เบอร์
3

สุรวิทย์

ลิ้มธนาสวัสดิ์

อ.เมืองยโสธร เขต 7

เบอร์
3

ชูศักดิ์

นักร้อง

อ.เลิงนกทา เขต 1

เบอร์
3

สมัย

ใจสว่าง

อ.เลิงนกทา เขต 2

เบอร์
3

จรูญ

ไกยวงศ์

อ.เลิงนกทา เขต 3

เบอร์
3

เกรียงไกร

โพธาราม

อ.เลิงนกทา เขต 4

เบอร์
1

บัญญัติ

กองแก้ว

อ.เลิงนกทา เขต 5

เบอร์
3

สวัสดิ์

แสงวงค์