คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดมุกดาหาร

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  สุพจน์ สุอริยพงษ์ (ทนายเล็ก)

เบอร์  1

อายุ  52 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • 2560-ปัจจุบัน กรรมการสถานศึกษาโรงเรียนมุกดาหาร
 • 2559-ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนหว้านใหญ่วิทยา
 • 2542-ปัจจุบัน ทนายความ
 • 2534-2542 พนังานธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ประสบการณ์การเมือง

 • 2558-18 พ.ย. 2561 รองนายก อบจ.มุกดาหาร
 • 2557 ที่ปรึกษา นายก อบจ.มุกดาหาร
 • 2553-2557 นายกเทศมนตรี ต.หว้านใหญ่
 • 2548-2552 นายก อบต.หว้านใหญ่
 • 2547 อาสาสมัครที่ปรึกษากฎหมายประจำเขตเลือกตั้ง พรคคไทยรักไทย


เฮ็ดสุดแฮง เพื่อเปลี่ยนแปลงมุกดาหาร

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.คำชะอี เขต 1

เบอร์
1

ชัชนา

คนซื่อ

อ.คำชะอี เขต 2

เบอร์
3

ศรีเพลิน

คนเพียร

อ.คำชะอี เขต 3

เบอร์
1

พรหมภัสสร์

เสนาพันธ์

อ.ดงหลวง เขต 1

เบอร์
2

ถะนะ

คำมุงคุณ

อ.ดงหลวง เขต 2

เบอร์
1

ระบบ

เชื้อคำจันทร์

อ.ดงหลวง เขต 3

เบอร์
1

กำเงิน

สิมสินธุ์

อ.ดอนตาล เขต 1

เบอร์
3

วิเศษ

คนไว

อ.ดอนตาล เขต 2

เบอร์
1

ใส

สมนึก

อ.ดอนตาล เขต 3

เบอร์
1

ธนพร

ศรีมูลเขียว

อ.นิคมคำสร้อย เขต 1

เบอร์
2

ประสิทธิ์

อรกุล

อ.นิคมคำสร้อย เขต 2

เบอร์
3

บุญธรรม

ไชยจักร์

อ.นิคมคำสร้อย เขต 3

เบอร์
1

ปัญหา

นารีนุช

อ.เมืองมุกดาหาร เขต 1

เบอร์
1

เฉลิมขวัญ

แสนวิเศษ

อ.เมืองมุกดาหาร เขต 2

เบอร์
1

สุธาสินี

ผิวทอง

อ.เมืองมุกดาหาร เขต 3

เบอร์
1

แก่นเพชร

ดีดวงพันธ์

อ.เมืองมุกดาหาร เขต 4

เบอร์
2

สวรรณ

นาโสก

อ.เมืองมุกดาหาร เขต 5

เบอร์
1

ทองมา

โมลาแสง

อ.เมืองมุกดาหาร เขต 6

เบอร์
1

นิรุตต์

สิงห์สุ

อ.เมืองมุกดาหาร เขต 7

เบอร์
1

สำเริง

วงศ์คำพันธ์

อ.เมืองมุกดาหาร เขต 8

เบอร์
1

สัมฤทธิ์ จ

โภคสวัสดิ์

อ.เมืองมุกดาหาร เขต 9

เบอร์
1

มาวิน

ศรีมณีพันธ์

อ.หนองสูง เขต 1

เบอร์
2

สัญญารัก

บุรัตน์

อ.หนองสูง เขต 2

เบอร์
1

พันธ์ศักดิ์

ผ่านเมือง

อ.หว้านใหญ่ เขต 1

เบอร์
1

ฉัตรชัย

จันทโคตร