คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดภูเก็ต

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  สรวุฒิ ปาลิมาพันธ์ (อัฐ)

เบอร์  3

อายุ  48 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ
 • ปริญญาโทบริหาร การจัดการ MBA รามคำแหง

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • ทำธุรกิจด้าน ไฟแนนซ์ และที่ปรึกษาทางการเงิน
 • ผู้จัดการ บ.ศรีอยุธยาประกันภัยจำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการตลาด ธ.เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 • ผู้จัดการ บ.กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง
 • ผู้จัดการ บ.ซีไอเอ็มบีไทย ออโต้ จำกัด
 • ผู้จัดการเขต บ.เอสจี แคปปิตอล จำกัด

ประสบการณ์การเมือง

 • อดีตผู้สมัคร สจ เขต1 อบจ ก้าวใหม่
 • คณะทำงาน ผลักดันนโยบายของพรรคไทยรักไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
 • ผู้ช่วยอดีตผู้สมัคร สส. พพรรคอนาคตใหม่ภูเก็ต

ความเชี่ยวชาญ

 • การบริหารจัดการ


ภูเก็ตก้าวหน้า พัฒนา อย่างสุดใจ

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 1

เบอร์
3

ภูวศิษฐ์

จิรวัชร์ธนาชัย

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 2

เบอร์
3

มัทรี (น้ำ)

ณ มณี

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 3

เบอร์
3

สมเกียรติ

พรพรหมมา

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 4

เบอร์
3

สุขภัทรา

อภิวัทฒะโน

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 5

เบอร์
3

สิทธิกร

จันทบูรณ์

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 6

เบอร์
3

สุเมธ

ฮาหมัด

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 7

เบอร์
4

อนันตรักษ์

เพชรหิน

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 8

เบอร์
3

กฤติกร

วรเดชานิติธร

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 9

เบอร์
3

ศุภัทร

ทองเจริญ

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 10

เบอร์
1

ว่าที่ ร.ต.สมชาติ

เดชถาวรเจริญ

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 11

เบอร์
3

สุรสิทธิ์

เอี่ยนวิไล

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 12

เบอร์
3

ธีระเดช

พู่นำชัย

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 13

เบอร์
3

อินทร์

เพชรหิน

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 14

เบอร์
3

รายู

สายสมุทร

อำเภอเมืองภูเก็ต เขต 15

เบอร์
1

ว่าที่ ร.ต.
ภีรวัฒน์

อินทรักษา

อำเภอถลาง เขต 1

เบอร์
3

ศุภชัย (โค้ชจอย)

ศรีสวัสดิ์

อำเภอถลาง เขต 2

เบอร์
3

อิทธิพงษ์

คงนาม

อำเภอถลาง เขต 3

เบอร์
3

พุฒิพงศ์

หนูทองแป้น

อำเภอถลาง เขต 4

เบอร์
4

โชติ

ชื่นนิรันดร์

อำเภอถลาง เขต 5

เบอร์
3

ภูริช

สุทธิศักดิ์

อำเภอถลาง เขต 6

เบอร์
3

ดิลก

แต้มสีทอง

อำเภอกะทู้ เขต 1

เบอร์
3

อภิสิทธิ์

ราชาดี

อำเภอกะทู้ เขต 2

เบอร์
3

เฉลิมพงศ์

แสงดี

อำเภอกะทู้ เขต 3

เบอร์
3

ศุภสิทธิ์

จันทร์ชมคงทวี