คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดพิษณุโลก

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ณชพล พลอาสา (เอ็กซ์)

เบอร์  2

การศึกษา

 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • 2547-2560 ช่างภาพอิสระ
 • 2552-2556 ผู้ดำเนินรายการวิทยุ ‘พิดโลกแห่งชาติ’ ทาง 95.75 MHz
 • 2555-2556 ทีมรณรงค์หาเสียง นายก อบจ. และ สจ.
 • 2556-2557 Managing Director ADD FM 89.0 MHz พิดโลกแห่งชาติ
 • 2557-2559 ผู้กำกับและผู้ผลิตภาพยนตร์ / สื่อโฆษณา

ความเชี่ยวชาญ

 • มีความเชี่ยวชาญกลยุทธ์การตลาด / การดึงศักยภาพของคนในทีม

ประสบการณ์การเมือง

 • 2561-2562 ผู้อำนายการ กองอำนายการเลือกตั้ง อดีตพรรคอนาคตใหม่ พิษณุโลก เขต 1 (ชนะการเลือกตั้ง)


มาร่วมสร้างพิษณุโลกในฝัน ให้ก้าวทันโลก
ไปด้วยกัน

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมือง เขต 1

เบอร์
2

เดชา

สวนนุ่ม

อ.เมือง เขต 2

เบอร์
2

ชินดนัย

ยาสมุทร

อ.เมือง เขต 3

เบอร์
2

ณฐชนน

ชนะบูรณาศักดิ์

อ.เมือง เขต 4

เบอร์
2

ภาณุพันธ์

คะมาลี

อ.เมือง เขต 5

เบอร์
2

ณรงค์ศักดิ์

ดีนิล

อ.เมือง เขต 6

เบอร์
1

มีดี

บัวแก้ว

อ.เมือง เขต 7

เบอร์
1

ดาหวัน

กลิ่นเกษม

อ.เมือง เขต 8

เบอร์
1

ปรพนธ

เนติชินันท์

อ.เมือง เขต 9

เบอร์
2

ณัฐพล

สุขม่วง

อ.เมือง เขต 10

เบอร์
1

พีรพัฒน์

ชุณหะทิพากร

อ.เนินมะปราง เขต 2

เบอร์
6

ธงชัย

พัชรพงษ์

อ.วังทอง เขต 1

เบอร์
1

พชร

อินทร์ตลาดชุม

อ.วังทอง เขต 2

เบอร์
1

สรภพ

เขียวนนท์

อ.วังทอง เขต 3

เบอร์
2

ส.ต.ธงไทย

ปัญญาคํา

อ.วังทอง เขต 4

เบอร์
2

ประสาน

ปฎิโส

อ.บางกระทุ่ม เขต 1

เบอร์
4

จรัญญา

กาญจนะ

อ.บางกระทุ่ม เขต 2

เบอร์
2

ชัยเดชปกรณ์

รองมี

อ.บางระกํา เขต 1

เบอร์
1

บุญเสริม

อ่อนเพ็ชร

อ.บางระกํา เขต 2

เบอร์
1

จักรพันธ์

สิงหะคเชนทร์

อ.บางระกํา เขต 3

เบอร์
4

วิรัช

ทองดอนยอด

อ.พรหมพิราม เขต 1

เบอร์
2

จิรภิญญา

ชาญชิต

อ.พรหมพิราม เขต 2

เบอร์
5

วัชรพงค์

เพชรรัตน์

อ.พรหมพิราม เขต 3

เบอร์
1

กฤษณ์

อินทร์สอน

อ.นครไทย เขต 1

เบอร์
6

ยุทธการ

กฤษณมนตรี

อ.นครไทย เขต 3

เบอร์
2

วัชระ

ไตรลักษณ์

อ.ชาติตระการ เขต 1

เบอร์
3

เมธัสฒวาณิชย์

เสนานุช

อ.ชาติตระการ เขต 2

เบอร์
4

สุขุมาล

เนติชินันท์

อ.วัดโบสถ์ เขต 1

เบอร์
1

ปริญ

เศรษฐกรส