คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดพิจิตร

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  มาโนช วัฒนประสิทธิ์

เบอร์  4

อายุ  50 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต

ผลงาน

 • ประสานงานการประปาส่วนภูมิภาคให้ขยายฐานการผลิตและวางท่อคู่ขนานมายังอำเภอทับคล้อ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำประปาของชาวอำเภอทับคล้อ ที่มีปัญหามามากกว่า 25 ปี
 • ประสานงานจัดตั้งสถานีวิจัยเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอทับคล้อ เนื้อที่ 83 ไร่ โดยเริ่มโครงการเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 และจะเป็นสถานที่สำหรับศึกษาดูงานของเกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย
 • ประสานงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอทับคล้อ เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้องให้แก่ประชาชนอำเภอทับคล้อ
 • ประสานงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวเกษตรกร จ.พิจิตร
 • ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทับคล้อ

ประสบการณ์การเมือง

 • สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เขตอำเภอทับคล้อ พิจิตร
 • รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขาทราย จังหวัดพิจิตร
 • สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาทราย จังหวัดพิจิตร


จะไม่หยุดความฝันที่เรามี
พิจิตรต่อแต่นี้ต้องดีกว่า

พิจิตรก้าวหน้า