คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดพังงา

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  สุทธิโชค ทองชุมนุม (ส้มโอ)

เบอร์  1

อายุ  50 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • อดีตประธานหอการค้าจังหวัดพังงา
 • กรรมการหอการค้าไทย

ประสบการณ์การเมือง

 • อดีตรองนายกเทศมนตรีเมืองพังงา


พังงาเปลี่ยนได้ ต้องไปกำหนดอนาคต
การพัฒนาร่วมกัน

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.กะปง เขต 1

เบอร์
2

สมนึก

อินนาวา

อ.เกาะยาว เขต 1

เบอร์
5

เอื้อการย์

ประทาน

อ.คุระบุรี เขต 1

เบอร์
1

ภูมิรัตน์

รักบำรุง

อ.คุระบุรี เขต 3

เบอร์
2

ศิวโรจน์

ธนโชติชัยยง

อ.ตะกั่วทุ่ง เขต 1

เบอร์
4

ร.ต.ต. พูลสัญ

ชูดวง

อ.ตะกั่วทุ่ง เขต 3

เบอร์
3

ชูชาติ

ค้ำชูชาติ

อ.ตะกั่วป่า เขต 2

เบอร์
1

แอ

สุเด็น

อ.ตะกั่วป่า เขต 3

เบอร์
5

เจริญ

หมาดสตูล

อ.ตะกั่วป่า เขต 4

เบอร์
4

นพนน

เกิดสุข

อ.ตะกั่วป่า เขต 5

เบอร์
1

อานันตยา

กฤตภัค

อ.ท้ายเหมือง เขต 1

เบอร์
1

ธีรุตม์

สันหวัง

อ.ท้ายเหมือง เขต 2

เบอร์
2

ปัญญพัฒน์

มาลาทอง

อ.เมืองพังงา เขต 1

เบอร์
2

ชวนนท์

จันทรส

อ.เมืองพังงา เขต 2

เบอร์
3

สมโภช

สมุทร์สารัญ