คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดพะเยา

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ชัยประพันธ์ สิงห์ชัย

เบอร์  1

อายุ  54 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • การเกษตร

ประสบการณ์การเมือง

 • 2542 อดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) พะเยา
 • 2539 อดีตสมาชิกสภาจังหวัดพะเยา 1 สมัย ป2539
 • อดีตนายกเทศมนตรีตําบลห้วยลาน อําเภอดอกคําใต้


รักพะเยา ไม่เอาแป้ง

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองพะเยา เขต 1

เบอร์
1

จ.ส.อ.ประพันธ์

ค้าไป

อ.เมืองพะเยา เขต 2

เบอร์
1

มงคล

หลักฐาน

อ.เมืองพะเยา เขต 3

เบอร์
1

ณฤทธิ์ชญาณ์

นานิน

อ.เมืองพะเยา เขต 4

เบอร์
1

มงคล

ฟูแสง

อ.เมืองพะเยา เขต 5

เบอร์
1

ศิริพรรณ

ธรรมวงศ์

อ.เมืองพะเยา เขต 6

เบอร์
1

จิราวุธ

ธุระ

อ.เชียงคำ เขต 1

เบอร์
1

กิตติพงศ์

ปานใจนาม

อ.เชียงคำ เขต 2

เบอร์
4

อนันต์ศักดิ์

บุญญะสิทธิ์

อ.เชียงคำ เขต 3

เบอร์
2

อเนกชัยศิริ

บัวตูม

อ.เชียงคำ เขต 4

เบอร์
4

ปัญจะพร

สหปรีชา

อ.ดอกคำไต้ เขต 1

เบอร์
2

ปุญญสิทธิ์

วีระชัย

อ.ดอกคำไต้ เขต 2

เบอร์
1

ร.ต.อ.ศรานนท์

ใจเดียว

อ.ดอกคำไต้ เขต 3

เบอร์
1

สมาน

อินต๊ะสาร

อ.ปง เขต 1

เบอร์
4

ยอดรัก

หวลอารมณ์

อ.ปง เขต 2

เบอร์
2

ธเนศพล

แปงแก่น

อ.ปง เขต 3

เบอร์
1

ไชยา

สมรวย

อ.จุน เขต 1

เบอร์
2

อังค์ศิมา

กีรติศักดิ์วรกุล

อ.จุน เขต 2

เบอร์
1

ร.ต.เผ่า

ศรีวิชัย

อ.เม่ใจ เขต 1

เบอร์
1

วชิรวิชญ์

มุสิกะ

อ.แม่ใจ เขต 2

เบอร์
1

สมเนตร

มุสิกะ

อ.ภูซาง เขต 1

เบอร์
2

ภาณุพล

จอมศรี

อ.ภูซาง เขต 2

เบอร์
1

เบญจวรรณ

ธรรมวงศ์

อ.เชียงม่วน เขต 1

เบอร์
1

จำลอง

บ้านสระ

อ.ภูกามยาว เขต 1

เบอร์
1

สาโรจน์

ชื่นวงศ์