คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  วัสพงศ์ วิทูรเมธา

เบอร์  2

อายุ  61 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน

 • 2553-2561 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทนิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2552-2553 รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหาร บริษัทไพโอเนียร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2548-2552 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทนิปปอน ซุปเปอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2538-2548 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทนิเด็ค อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2536-2538 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทเซได คาเซ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2534-2536 ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทซันเด้น รีฟริเจเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2531-2534 ผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก บริษัทมิซึกิ (ประเทศไทย) จำกัด
 • 2523-2531 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก บริษัทเอเวอร์ไลท์ อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์การเมือง / สังคม

 • ที่ปรึกษาแรงงานสัมพันธ์ กระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน
 • อดีตกรรมการ ชมรมบริหารงานบุคคล พระนครศรีอยุธยา
 • อดีตกรรมการ ชมรมวิทยุกระจายเสียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • อดีตผู้ประสานงานแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ พระนครศรีอยุธย
 • อดีตหัวหน้าสาขา พรรคอนาคตใหม่ พระนครศรีอยุธยา
 • อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ อดีตพรรคอนาคตใหม่
 • อดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัว อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดร.สุรชัย ศรีสารคาม


อยุธยาต้องเปลี่ยน
มาร่วมกันเขียนอนาคตใหม่

พระนครศรีอยุธยาก้าวหน้า

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.อุทัย เขต 1

เบอร์
1

เอกนรินทร์

หนูมี

อ.อุทัย เขต 2

เบอร์
2

ว่าที่ ร.ต.หญิง พัชรินทร์

สมบูรณ์

อ.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เบอร์
3

กมล

กองบุญ

อ.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

เบอร์
2

ศิริรัตน์

ทองไถ่ผา

อ.พระนครศรีอยุธยา เขต 3

เบอร์
2

ชริน

วงศ์พันธ์เที่ยง

อ.พระนครศรีอยุธยา เขต 4

เบอร์
2

สุดเขต

พุ่มแพ

อ.พระนครศรีอยุธยา เขต 5

เบอร์
1

วีระยุทธ

ใยวังหน้า

อ.เสนา เขต 1

เบอร์
2

ร.ต.ต. เริงชัย

ฤกษ์บุบผา

อ.เสนา เขต 2

เบอร์
2

เพ็ญศิริรักษ์

ปลื้มสุข

อ.วังน้อย เขต 1

เบอร์
2

ว่าที่ ร.ต.วรเวช

ปริวัตร

อ.วังน้อย เขต 2

เบอร์
2

อาณัติ

พุ่มแพ

อ.วังน้อย เขต 3

เบอร์
2

อาทิตย์

จิระประพาฬ

อ.ลาดบัวหลวง เขต 1

เบอร์
1

พชรพล

จิตรีปลื้ม

อ.มหาราช เขต 1

เบอร์
3

มินตรา

พรหมกรุง

อ.ภาชี เขต 1

เบอร์
2

ปองกมล

คำสมาน

อ.ผักไห่ เขต 1

เบอร์
1

ประจวบ

กล่อมจิตร์

อ.บ้านแพรก เขต 1

เบอร์
2

ณัฐพัชร์

ลือสาคร

อ.บางปะอิน เขต 1

เบอร์
2

สมศักดิ์

สาระชาติ

อ.บางปะอิน เขต 2

เบอร์
2

ปมุข

ภาคย์สุภาพ

อ.บางปะอิน เขต 3

เบอร์
2

มนตรี

หมอขวัญ

อ.บางปะอิน เขต 4

เบอร์
2

สุรชัย

ตรีไพบูลย์

อ.บางบาล เขต 1

เบอร์
2

น.อ. สุวัฒน์

สุขทรัพย์ศรี

อ.บางปะหัน เขต 2

เบอร์
2

ยุทธภูมิ

เข็มแก้ว

อ.บางปะหัน เขต 1

เบอร์
2

เดชาวุธ

สุภิมล

อ.บางไทร เขต 1

เบอร์
2

อนุพงค์

เจริญสุข

อ.บางไทร เขต 2

เบอร์
3

ไชยมงคล

เอกพร

อ.บางซ้าย เขต 1

เบอร์
4

ปนัดดา

ฤทธิแพทย์

อ.นครหลวง เขต 1

เบอร์
2

วีรศักดิ์

อยู่ยืน

อ.ท่าเรือ เขต 1

เบอร์
2

รณเมศวร์

พุฒินันทชัยกุล

อ.ท่าเรือ เขต 2

เบอร์
2

ฉวี

พงษ์พนัศ