คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดปราจีนบุรี

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  กฤษณ์กมล แพงศรี

เบอร์  1

อายุ  56 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สาขาพยาบาล

งานปัจจุบัน

 • เจ้าของธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ประวัติการทำงาน

 • อดีตพยาบาล โรงพยาบาลอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ความเชี่ยวชาญ

 • เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุข

ประสบการณ์การเมือง

 • อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 ปราจีนบุรี อดีตพรรคอนาคตใหม่


ทำเพื่อบ้านเกิด เพราะเกิดเป็นคนปราจีน

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.กบินทร์บุรี เขต 1

เบอร์
1

กรภัทธ์

ดาเลิศ

อ.กบินทร์บุรี เขต 2

เบอร์
1

อภิชาติ

หรรษาสถิตย์

อ.กบินทร์บุรี เขต 3

เบอร์
1

ไพทูลย์

ผลสืบ

อ.กบินทร์บุรี เขต 4

เบอร์
1

ฐิติวัฒน์

อินทะบาด

อ.กบินทร์บุรี เขต 5

เบอร์
2

ประจวบ

โพธิ์ศรี

อ.กบินทร์บุรี เขต 6

เบอร์
1

เสาวนีย์

ประชุมชน

อ.กบินทร์บุรี เขต 7

เบอร์
1

อนันต์

พรมที

อ.นาดี เขต 1

เบอร์
1

ไมตรี

ทองขาว

อ.นาดี เขต 2

เบอร์
4

สุวิทย์

ถึกไทย

อ.นาดี เขต 3

เบอร์
1

วิถี

อินทร์คำ

อ.บ้านสร้าง เขต 1

เบอร์
1

จ.ส.อ.สำรวม

หร่ำเดช

อ.ประจันตคาม เขต 1

เบอร์
1

อนันทญา

ธาราพงษ์

อ.ประจันตคาม เขต 2

เบอร์
1

ณกรณ์

นึกเว้น

อ.ประจันตคาม เขต 3

เบอร์
1

ร.ต.สายทอง

บัวดอก

อ.เมืองปราจีนบุรี เขต 1

เบอร์
7

ธนกฤต

เที่ยงวงษ์

อ.เมืองปราจีนบุรี เขต 2

เบอร์
1

แสงเทียน

มั่นสา

อ.เมืองปราจีนบุรี เขต 3

เบอร์
1

พัสศมน

เทศยุคุณธร

อ.เมืองปราจีนบุรี เขต 4

เบอร์
4

เศกศักดิ์

แพงศรี

อ.ศรีมหาโพธิ เขต 1

เบอร์
2

ศรายุทธ

สระกำ

อ.ศรีมหาโพธิ เขต 2

เบอร์
1

ทัศนี

ไพรีรณ

อ.ศรีมหาโพธิ เขต 4

เบอร์
3

เสรี

ศรีเกษ