คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดบึงกาฬ

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ว่าที่ร้อยตรี ภูมิพันธ์ บุญมาตุ่น (โต้ง)

เบอร์  2

อายุ  40 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา (บริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา รัฐศาสตรมหาบัณทิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคําแหง
 • ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณทิต สาขาการเมืองการปกครองและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปรียบเทียบ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีบึงกาฬ (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จํากัด
 • นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ
 • เลขานุการเครือข่ายธุรกิจบิสคลับ จังหวัดบึงกาฬ
 • อุปนายกสมาคม “ฮ่วมใจ ไทบึงกาฬ”
 • คณะยุทธศาสตร์ สภาองค์กรชุมชนและสมัชชาสุขภาพ จังหวัดบึงกาฬ
 • คณะกรรมการพัฒนาวิสาหกิจ มูลนิธิสัมมาชีพ
 • ผู้จัดการทั่วไป บริษัทภูมิภัชวิศวกรรม จํากัด
 • ผู้จัดการศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร จังหวัดบึงกาฬ สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม

รางวัลผลงาน

 • HITACHI Worldwire Inventor award 2008 รางวัลด้านความคิดสร้างสรรค์แด่ผู้ประดิษฐนวัตกรรม
 • สิทธิบัตรเรื่อง: ROBUST OVER-CENTER LATCH Assembly สิทธิบัตรจดทะเบียนที่สหรัฐอเมริกา
 • HITACHI Inspiration of the Year 2010 The 100th anniversary prize
 • The winner QCC Diamond prize of Thailand quality award 2005

ประสบการณ์งานส่งเสริมสังคม

 • คณะกรรมการบริหาร มูลนิธิสัมมาชีพ
 • รองประธานหอการค้าจังหวัดบึงกาฬ
 • ประธานนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าจังหวัดบึงกาฬ (YEC) Young Entrepreneurs' Chamber of Commerce
 • ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดบึงกาฬ
 • ประธานคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ บริษัท ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จํากัด ประจําปี (2554-2555) (พนักงานประมาณ 14,000 คน)


บึงกาฬ​ต้องเปลี่ยน

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองบึงกาฬ เขต 1

เบอร์
2

ศักดา

ลำภา

อ.เมืองบึงกาฬ เขต 2

เบอร์
2

บัญชา

อินทิศาล

อ.เมืองบึงกาฬ เขต 3

เบอร์
1

สุบรรณ

วิโทจิตต์

อ.เมืองบึงกาฬ เขต 4

เบอร์
1

ธนภัทร

นาหอคำ

อ.เมืองบึงกาฬ เขต 5

เบอร์
1

บุญกว้าง

ศรีตะสะ

อ.ปากคาด เขต 1

เบอร์
2

นาวินทร์

ลครแก้ว

อ.ปากคาด เขต 2

เบอร์
2

สมัย

สายปัญญา

อ.บุ่งคล้า เขต 1

เบอร์
2

รชานนท์

ศรีนอก

อ.เซกา เขต 1

เบอร์
1

เจม

สอนไชยา

อ.เซกา เขต 2

เบอร์
1

พลสิงห์

รักโคตร

อ.เซกา เขต 3

เบอร์
2

ศิริลักษ์

วงษ์วิราช

อ.เซกา เขต 4

เบอร์
1

สุรินทร์

คำภูษา

อ.เซกา เขต 5

เบอร์
1

ไชยา

บุษมงคล

อ.โซ่พิสัย เขต 1

เบอร์
1

ณัฐพงษ์

ป้องปิ่น

อ.โซ่พิสัย เขต 2

เบอร์
1

ยงยุทธ

คำพิมพ์

อ.โซ่พิสัย เขต 3

เบอร์
2

เดชา

สุขรักษา

อ.พรเจริญ เขต 1

เบอร์
1

ศุภกิตติ์

วัณณกุล

อ.พรเจริญ เขต 2

เบอร์
1

อาทิตย์

ทิพยอาสน์

อ.พรเจริญ เขต 3

เบอร์
2

ถาวร

ราภูมี

อ.ศรีวิไล เขต 1

เบอร์
1

สมใจ

แสงจันทร์

อ.ศรีวิไล เขต 2

เบอร์
1

พะยุง

สนนา

อ.บึงโขงหลง เขต 1

เบอร์
1

ปรีชา

แสงคำ

อ.บึงโขงหลง เขต 2

เบอร์
1

อัญภัทร

คำชาลีวรากูล