คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดนนทบุรี

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ดร.ไพบูลย์ กิจวรวุฒิ

เบอร์  1

การศึกษา

 • ปริญญาเอก วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเครือวนชัยกรุ๊ป
 • ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานเครือวนชัยกรุ๊ป
 • วิศวกรอาวุโส เครือซีพี
 • ผู้จัดการลอจิสติกส์ เครือเอสซีจี
 • หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ บริษัทในเครือ ปตท.
 • ที่ปรึกษาองค์กรเอกชน และบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย
 • ผู้ประกอบการธุรกิจลอจิสติกส์ คลังสินค้าให้เช่า และให้บริการขนส่งสินค้า และที่ปรึกษาธุรกิจ

ประสบการณ์การเมือง

 • อดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นนทบุรี เขต 4 อดีตพรรคอนาคตใหม่


ผมเชื่อว่า นนทบุรีดีกว่านี้ได้

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองนนทบุรี เขต 1

เบอร์
4

อทิทักษ์

ฐานะรัตน์

อ.เมืองนนทบุรี เขต 2

เบอร์
4

ไชยพร

พรตรีสัตย์

อ.เมืองนนทบุรี เขต 3

เบอร์
4

อัศวิน

แก้วมณี

อ.เมืองนนทบุรี เขต 4

เบอร์
4

เอมวิกา

เพ็ชร์สว่าง

อ.เมืองนนทบุรี เขต 5

เบอร์
1

อภิเศรษฐ

ขมประเสริฐ

อ.เมืองนนทบุรี เขต 6

เบอร์
5

ชนินทร์

เตมีรักษ์

อ.เมืองนนทบุรี เขต 7

เบอร์
4

ณัฎธากาญจน์

พลธนะ

อ.เมืองนนทบุรี เขต 8

เบอร์
4

ธนบดี

อินทวีโร

อ.เมืองนนทบุรี เขต 9

เบอร์
1

ประทีป

สันป่าแก้ว

อ.เมืองนนทบุรี เขต 10

เบอร์
2

ธนภพ

โค้วเนื่องศรี

อ.บางบัวทอง เขต 1

เบอร์
1

วงษ์

ปิ่นแก้ว

อ.บางบัวทอง เขต 3

เบอร์
4

เวสารัช

ชาติยิ่งเจริญ

อ.บางบัวทอง เขต 4

เบอร์
1

พิศิษย์

ทิมดี

อ.บางบัวทอง เขต 5

เบอร์
3

เดชาวัจน์

รดีฉัตรภิรมย์

อ.บางบัวทอง เขต 6

เบอร์
6

สวัสดิ์

ขุนเหมือน

อ.บางบัวทอง เขต 7

เบอร์
1

ชัยพร

วิวัฒนวาทิน

อ.บางบัวทอง เขต 8

เบอร์
2

กฤตชัย

นิยม

อ.ไทรน้อย เขต 2

เบอร์
1

นพดล

เทียนทอง

อ.บางกรวย เขต 1

เบอร์
1

วุฒิไกร

กลางทอง

อ.บางกรวย เขต 3

เบอร์
4

พิเชษฐ์

วัฒนะเสวี

อ.บางกรวย เขต 4

เบอร์
2

สินธนา

สกุลเมตตาธรรม

อ.บางใหญ่ เขต 1

เบอร์
1

ชญาศักดิ์

ศรีโพธิ์

อ.บางใหญ่ เขต 2

เบอร์
2

ศรายุทธ

งามมุข

อ.บางใหญ่ เขต 3

เบอร์
3

สมหมาย

วรรณทอง

อ.บางใหญ่ เขต 4

เบอร์
4

สุราช

มานะกิจ

อ.บางใหญ่ เขต 5

เบอร์
3

ภาสกร

กลิ่นช้าง

อ.ปากเกร็ด เขต 1

เบอร์
4

ภัทรกร

มะโนกิจ

อ.ปากเกร็ด เขต 2

เบอร์
3

สุวิพงศ์

สุริยะกำพล

อ.ปากเกร็ด เขต 3

เบอร์
5

ศุภชัย

นาคศรีจันทร์

อ.ปากเกร็ด เขต 4

เบอร์
3

นันทิน

พานิชกุล

อ.ปากเกร็ด เขต 5

เบอร์
1

วัชรัตน์

ตาสอน

อ.ปากเกร็ด เขต 6

เบอร์
4

สิทธิพร

ปรีชาหาญ

อ.ปากเกร็ด เขต 7

เบอร์
4

สุกฤษฏิ์

ผ่องคำพันธุ์