คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดนครสวรรค์

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ศรัญ ฤกษ์อัตการ

เบอร์  1

อายุ  39 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต

ประสบการณ์การเมือง

 • อดีตผู้สมัคร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 1 นครสวรรค์ อดีตพรรคอนาคตใหม่
 • อดีตผู้ชำนาญการ ประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • กรรมธิการวิสามัญศึกษาและแก้ไขปัญหาการข่มขืนกระทําชําเรา


เรื่องราวของครอบครัว ตั้งแต่รุ่น ปู่ย่า สร้างขึ้นที่ นครสวรรค์ ไม่ใช่แค่รัก แต่ผมคือคนนครสวรรค์ตลอดชีวิต

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.ไพศาลี เขต 2

เบอร์
1

จรัญ

พรมมา

อ.ลาดยาว เขต 1

เบอร์
4

สมพร

จันทร์อู่

อ.ลาดยาว เขต 2

เบอร์
4

มาลี

บัวผา

อ.ลาดยาว เขต 3

เบอร์
5

สมพงษ์

สิทธิพรหม

อ.โกรกพระ เขต 1

เบอร์
2

ชิรัชยา

วิโรจน์กิตติคุณ

อ.เมืองนครสวรรค์ เขต 1

เบอร์
1

เพ็ญชัย

บุตรศรีคุ้ย

อ.เมืองนครสวรรค์ เขต 2

เบอร์
1

พิสิษฐ์

เนียมสุ่ม

อ.เมืองนครสวรรค์ เขต 3

เบอร์
1

ทศพร

พงศ์พัฒนศิริ

อ.เมืองนครสวรรค์ เขต 4

เบอร์
1

นิรมล

พลญาพิพัฒน์

อ.เมืองนครสวรรค์ เขต 5

เบอร์
1

ธเนศ

เบญจมาคม

อ.เมืองนครสวรรค์ เขต 6

เบอร์
1

ธนกฤต

สุริยานันท์

อ.เมืองนครสวรรค์ เขต 7

เบอร์
1

ชรินทร์

แสงนพรัตน์

อ.เมืองนครสวรรค์ เขต 8

เบอร์
1

ปิยพงศ์

ศิตศิรัตน์

อ.พยุหะคีรี เขต 1

เบอร์
1

ปราโมทย์

บุญชื่น

อ.พยุหะคีรี เขต 2

เบอร์
4

สุรีย์พร

สามพ่วงบุญ

อ.บรรพตพิสัย เขต 1

เบอร์
2

หนึ่งฤทัย

เหลือกาฬ

อ.บรรพตพิสัย เขต 2

เบอร์
1

พ.ท.สุรชาติ

ประภัสสร

อ.บรรพตพิสัย เขต 3

เบอร์
2

อารีรัตน์

ไกรลักษณ์

อ.แม่วงก์ เขต 1

เบอร์
1

สัญชัย

ศรีสุขศุภพิพัฒน์

อ.แม่วงก์ เขต 2

เบอร์
4

ทินกร

ตรีเนตร

อ.ชุมตาบง เขต 1

เบอร์
1

เทพมงคล

วงศ์แหวน

อ.ชุมแสง เขต 1

เบอร์
1

สมจิตร

ธรรมวงศ์

อ.ชุมแสง เขต 2

เบอร์
5

สมใจ

มั่นคง

อ.หนองบัว เขต 2

เบอร์
2

ประเสริฐ

จรูญจิตร์วีร์

อ.ตาคลี เขต 4

เบอร์
8

พูนศักดิ์

พึ่งทอง

อ.ตากฟ้า เขต 1

เบอร์
1

เมธี

นิ่มสวน

อ.แม่เปิน เขต 1

เบอร์
1

สมศักดิ์

นาคตระกูล

อ.เก้าเลี้ยว เขต 1

เบอร์
2

พ.ต.ท.มณฑล

เหมพิจิตร