คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดนครราชสีมา

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ดร.สาธิต ปิติวรา

เบอร์  1

อายุ  57 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาเอก ดุษฎีบันฑิตสาขารัฐประศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบันฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • NIDA-CP: Mini Executive MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • กรรมการ บริษัท ไอ ที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
 • 2559-2560 ที่ปรึกษา วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • 2556-2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท คันทรี่ เดรี่ จำกัด
 • 2553-2555 ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์เจ้าหน้าที่ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
 • 2552-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัท พัฒนาโคนมไทย จำกัด
 • 2546-2555 ผู้จัดการ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
 • 2532-2546 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท บี.ที. อาหารสัตว์ จำกัด (CPF)

ตัวอย่าง งานวิชาการ / งานวิจัย

 • งานวิจัย โครงการติดตามผลและการประเมินผลขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2559 (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)
 • 2559 งานวิจัยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน สำนักงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.1): องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
 • 2557 งานวิจัยรายงานผลการสำรวจภาวการณ์มีงานทำ เยาวชนและผู้สูงอายุในพื้นที่พิเศษ: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
 • 2557 งานวิจัย โครงการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ของ UNWTO จังหวัดสุโขทัย: องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ประสบการณ์การเมือง

 • อดีตผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ


เปลี่ยนประเทศไทย เริ่มได้ที่โคราช อยากเห็นโคราชก้าวหน้า เริ่มได้ที่เราทุกคน

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองนครราชสีมา เขต 1

เบอร์
2

ฉัตร

สุภัทรวณิชย์

อ.เมืองนครราชสีมา เขต 2

เบอร์
1

นันทวัฒน์

กมลวัทน์

อ.เมืองนครราชสีมา เขต 3

เบอร์
1

ภาณุนันท์

รัศมี

อ.เมืองนครราชสีมา เขต 4

เบอร์
1

สุพิชา

แนวจำปา

อ.เมืองนครราชสีมา เขต 5

เบอร์
2

อริศรา

ฤทธิแผลง

อ.เมืองนครราชสีมา เขต 6

เบอร์
1

อิทธิเดช

ดีหนองโดน

อ.เมืองนครราชสีมา เขต 7

เบอร์
4

ปิยเมษฐ

ปราณีตพลกรัง

อ.เมืองนครราชสีมา เขต 8

เบอร์
1

วีรศักดิ์

สุขสนิท

อ.ปักธงชัย เขต 2

เบอร์
1

วิภพ

วงศ์ปรึกษา

อ.สีคิ้ว เขต 2

เบอร์
4

อินทิรา

พิมพ์อุบล

อ.ปากช่อง เขต 1

เบอร์
3

กิตติศักดิ์

ศิลปเปียซื่อ

อ.ปากช่อง เขต 2

เบอร์
3

วาสนา

สอนทองคำ

อ.ปากช่อง เขต 3

เบอร์
1

ประสงค์

จงกลณี

อ.ปากช่อง เขต 4

เบอร์
3

วรรณภา

อินทร์ศร

อ.พิมาย เขต 1

เบอร์
3

วิศุทธ์

วิเศษจินดาวัฒน์

อ.ด่านขุนทด เขต 1

เบอร์
5

จำลอง

บุญเอก

อ.จักราช เขต 1

เบอร์
3

สิทธิชัย

เลียนอย่าง

อ.โนนไทย เขต 1

เบอร์
3

สุชิน

ยกสันเทียะ

อ.บัวลาย เขต 1

เบอร์
3

เวโรจน์

โชติศิวิพลบุญชู

อ.พระทองคำ เขต 1

เบอร์
3

บัณฑิต

ชูชื่น

อ.วังน้ำเขียว เขต 1

เบอร์
1

เศกสิทธิ์

ไตยเวียง

อ.ลำทะเมนชัย เขต 1

เบอร์
2

ก้องภพ

วงศ์เกียรติขจร

อ.โชคชัย เขต 1

เบอร์
3

ประดิษฐ์

ทองจุ่น

อ.สีดา เขต 1

เบอร์
3

ธำรงค์ศักดิ์

ไสยราม