คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดนครพนม

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ณพจน์ศกร ทรัพยสิทธิ์

เบอร์  1

อายุ  53 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมาย มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
 • อาจารย์พิเศษ วิชากฎหมาย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • ผู้อำนวยการ หนังสือพิมพ์ นครสาร
 • เลขาธิการ องค์กรภราดรภาพเยาวชน เอกภาพ
 • กรรมการผู้ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ จังหวัดนครพนม
 • กรรมการสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครพนม
 • ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดนครพนม
 • รองประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม
 • กรรมการตัวแทนภาค สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประสบการณ์การเมือง

 • อดีตเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทย
 • อดีตประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • อดีตที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
 • อดีตกรรมาธิการร่างกฎหมายในสภาผู้แทนราษฎร


ถึงเวลาแล้ว ที่นครพนมต้องเปลี่ยนแปลง

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองนครพนม เขต 1

เบอร์
3

ประพันธ์

โด่งดัง

อ.เมืองนครพนม เขต 2

เบอร์
4

สิทธิโชค

บุญศรี

อ.เมืองนครพนม เขต 3

เบอร์
1

ชุมพร

ศรีประจักษ์

อ.เมืองนครพนม เขต 4

เบอร์
1

เข็มชาติ

ทรัพยสิทธิ์

อ.เมืองนครพนม เขต 5

เบอร์
3

อรสา

พลประเสริฐสุข

อ.เมืองนครพนม เขต 6

เบอร์
1

ต้อย

แลวงค์นิล

อ.ธาตุพนม เขต 1

เบอร์
1

ชัยอภิสิทธิ์เป๊าะ

คำกรฤๅชา

อ.ธาตุพนม เขต 2

เบอร์
1

จารุวรรณ

เจริญพันธ์

อ.ธาตุพนม เขต 3

เบอร์
1

ประไพ

พลมาตย์

อ.นาแก เขต 1

เบอร์
3

สายขวัญ

อินทุวงศ์

อ.นาแก เขต 2

เบอร์
1

สมเกียรติ

จันทะวงค์

อ.นาแก เขต 3

เบอร์
1

ศักดิ์สิน

อุดมวิทยไพศาล

อ.ศรีสงคราม เขต 1

เบอร์
1

จักรพงษ์

คัณทักษ์

อ.ศรีสงคราม เขต 2

เบอร์
1

ภูชิต

วรรณวงศ์

อ.ศรีสงคราม เขต 3

เบอร์
1

บรรเทา

คัณทักษ์

อ.ท่าอุเทน เขต 1

เบอร์
1

เรืองชัย

วงษ์อุระ

อ.ท่าอุเทน เขต 2

เบอร์
1

จีระวรรณ

พงษ์พัฒน์

อ.ท่าอุเทน เขต 3

เบอร์
1

คำพลอย

นิกรกุล

อ.นาหว้า เขต 1

เบอร์
1

ยุทธศักดิ์

โพธิ์ละคร

อ.นาหว้า เขต 2

เบอร์
3

สังคม

สีวังพล

อ.ปลาปาก เขต 1

เบอร์
1

นิน

สอนคำ

อ.ปลาปาก เขต 2

เบอร์
1

เสน่ห์

สุภาวะดี

อ.โพนสวรรค์ เขต 1

เบอร์
1

เอกพงษ์

กิติศรีวรพันธ์

อ.โพนสวรรค์ เขต 2

เบอร์
1

ประเสริฐ

มาปัน

อ.เรณูนคร เขต 1

เบอร์
1

สุรีย์

ยะสะกะ

อ.เรณูนคร เขต 2

เบอร์
1

ปราณี

แสนมิตร

อ.บ้านแพง เขต 1

เบอร์
1

สุรชัย

ไชยนาน

อ.บ้านแพง เขต 2

เบอร์
1

ปรีชาพล

โกพล

อ.นาทม เขต 1

เบอร์
1

เกษลิน

ทานากา

อ.วังยาง เขต 1

เบอร์
1

เอกฉันท์

มาลีลัย