คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดนครปฐม

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  นายสัตวแพทย์ ชัชวาล นันทะสาร

เบอร์  1

อายุ  41 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • นายสัตวแพทย์ประจำคลินิก บ้านหมอรักสัตว์ อ.เมือง นครปฐม

ประสบการณ์การเมือง

 • 2561 ผู้จดจัดตั้งอดีตพรรคอนาคตใหม่
 • อดีต ผอ.เขตเลือกตั้งที่ 1 อดีตพรรคอนาคตใหม่ จ.นครปฐม


นครปฐมยุคใหม่ นายใหญ่คือประชาชน

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.สามพราน เขต 1

เบอร์
4

พ.ต.ท.สันต์ทรง

ตังละแม

อ.สามพราน เขต 2

เบอร์
1

ธนปพัท

ไทรสาคร

อ.สามพราน เขต 3

เบอร์
1

อนุชา

สุรวิชัย

อ.สามพราน เขต 4

เบอร์
1

ศุภวัฒน์

รัตนธำรงกุล

อ.สามพราน เขต 5

เบอร์
4

จีรพัฒน์

รัตนชงค์

อ.สามพราน เขต 6

เบอร์
4

พงษ์ศิลป

อมรสิริพาณิชย์

อ.สามพราน เขต 7

เบอร์
1

พิพรรธน์

เมฆสุกใส

อ.เมืองนครปฐม เขต 1

เบอร์
4

ฆนัท

นาคถนอมทรัพย์

อ.เมืองนครปฐม เขต 2

เบอร์
1

พรรุ่ง

วงษ์น้อย

อ.เมืองนครปฐม เขต 3

เบอร์
1

ธีระรัฐ

เอี้ยวศิวิกูล

อ.เมืองนครปฐม เขต 4

เบอร์
1

หฤทัย

จตุรวัฒนา

อ.เมืองนครปฐม เขต 7

เบอร์
1

ไพรัช

ดำรงกิจถาวร

อ.เมืองนครปฐม เขต 8

เบอร์
1

ระพี

ฌานรัตนโอฬาร

อ.เมืองนครปฐม เขต 9

เบอร์
1

นิตินัย

แจ่มจิรารักษ์

อ.บางเลน เขต 1

เบอร์
1

ภาชินี

เหลืองเพิ่มสกุล

อ.บางเลน เขต 2

เบอร์
1

จารุพรรณ

เพชรดี

อ.บางเลน เขต 3

เบอร์
1

ณัฐวุฒิ

เรืองฤทธิ์

อ.กำแพงแสน เขต 1

เบอร์
1

ธาดา

ประทาน

อ.ดอนตูม เขต 1

เบอร์
3

สาโรจน์

จุ้ยเจริญ

อ.ดอนตูม เขต 2

เบอร์
1

สุธิชาติ

สุขสี

อ.พุทธมณฑล เขต 1

เบอร์
4

ชิษณุพงศ์

ตั้งเมธากุล

อ.นครชัยศรี เขต 2

เบอร์
1

ณัฐพงศ์

โตอดิเทพย์

อ.นครชัยศรี เขต 3

เบอร์
1

ศิริพงศ์

คุ้มพะเนียด

อ.นครชัยศรี เขต 4

เบอร์
1

ณรงค์ชัย

สุสัณฐิตานนท์