คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดตาก

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  คริษฐ์ ปานเนียม (เหยี่ยว)

เบอร์  3

อายุ  39 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการ (MBA Advanced program) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอิเล็กทรอนิกส์คมนาคม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • ประธานชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ตาก
 • ประธานชมรมอาสาพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • 2548 นักศึกษาฝึกงานร่วมกับรัฐบาลโครงการพัฒนาท้องถิ่น
 • 2552 ที่ปรึกษาทีมวิศวกรรม ด้านการทดสอบความแข็งแรงโครงสร้างวัสดุ บริษัทอินโทรเอ็นเตอร์ไพร์ส
 • กิจการน้ำดื่มเคพีพัฒนา ต.วังหิน อ.เมือง จ.ตาก
 • ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซินซาโน่ อ.เมือง จ.ตาก
 • ประธานกลุ่มจิตอาสาตากซิตี้
 • ผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage Tak City ปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 90,000 คน


ทุกปัญหาเรื้อรังของจังหวัดตากขอโอกาส
4 ปี ใครไม่ทำ เราทำ

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองตาก เขต 1

เบอร์
2

ครวญ

ลิ้มสุวรรณ

อ.เมืองตาก เขต 2

เบอร์
8

เอกรินทร์

อินทน้อย

อ.เมืองตาก เขต 4

เบอร์
3

ธารทิพย์

พันสิง

อ.เมืองตาก เขต 5

เบอร์
2

ภูษิต

แสนคง

อ.วังเจ้า เขต 1

เบอร์
4

วราห์

นายกต้น

อ.สามเงา เขต 1

เบอร์
2

นุรัฐชัย

มาลีแก้ว

อ.แม่สอด เขต 1

เบอร์
2

เพียรธัญญ์

ถิ่นสุวรรณ

อ.แม่สอด เขต 2

เบอร์
2

รัชต์พงศ์

สร้อยสุวรรณ

อ.แม่สอด เขต 3

เบอร์
2

กิตติชัย

ไชยนุวัติ

อ.แม่สอด เขต 4

เบอร์
2

พูลผล

อินทรจักร์

อ.แม่สอด เขต 5

เบอร์
2

พิสิษฐ

ใชยลังกา

อ.แม่สอด เขต 6

เบอร์
2

อดิศรา

ขัดต๋า

อ.แม่สอด เขต 7

เบอร์
2

สัญญา

สัญญาศิริ

อ.แม่ระมาด เขต 1

เบอร์
1

ศราวุธ

สิงห์อ้าย

อ.แม่ระมาด เขต 2

เบอร์
2

ไพศาล

ตามาสี

อ.แม่ระมาด เขต 3

เบอร์
1

อมรชัย

กุลกวีกมลาศ

อ.อุ้มผาง เขต 1

เบอร์
3

พิธิวัต

หาญทอ

อ.อุ้มผาง เขต 2

เบอร์
2

สุรพล

ต๊ะกู่