คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดชลบุรี

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  พลอยลภัสร์ สิงห์โตทอง

เบอร์  2

อายุ  39 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท Academy of Art University, San Francisco, California

ประสบการณ์การเมือง

 • 2553-2554 เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล (นายก อบต.) หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี
 • 2554-2555 คณะทํางาน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • 2555-2557 คณะทํางาน เลขานุการการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


หยุดพวกพ้อง​ หยุดผูดขาด​ หยุดอิทธิพล​ เปลี่ยนชลบุรี​ เริ่มต้นที่พวกเรา

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.เมืองชลบุรี เขต 1

เบอร์
2

เปล่งศักดิ์

ชาระ

อ.เมืองชลบุรี เขต 2

เบอร์
1

ปิยะพร

ธนาปิ่นชัย

อ.เมืองชลบุรี เขต 3

เบอร์
1

ดร.ธนกร

ปิยะพิสุทธิ์

อ.เมืองชลบุรี เขต 4

เบอร์
3

ดร.อาทิตย์

คชชา

อ.เมืองชลบุรี เขต 5

เบอร์
3

นิธินันท์

วัฒน์วีระยศ

อ.เมืองชลบุรี เขต 6

เบอร์
3

ศุภกร

อินทรวิชัย

อ.เมืองชลบุรี เขต 7

เบอร์
2

ณัชญ์สนิน

ฤกษ์ทิพย์

อ.เมืองชลบุรี เขต 8

เบอร์
3

กรธัช

ปล้องอุดม

อ.เมืองชลบุรี เขต 9

เบอร์
2

นพรัตน์

สิงห์ภู่

อ.เกาะสีชัง เขต 1

เบอร์
1

สมบัติ

ทองใบ

อ.บางละมุง เขต 1

เบอร์
2

ไพร

มั่งคั่ง

อ.บางละมุง เขต 2

เบอร์
2

ทวิช

เหลืองทองพัฒนา

อ.บางละมุง เขต 3

เบอร์
3

สมโภช

เพ็งอาทิตย์

อ.บางละมุง เขต 4

เบอร์
4

นัทธาพงศ์

ทองย้อย

อ.บางละมุง เขต 5

เบอร์
3

สุระณรงค์

สงวนดี

อ.บางละมุง เขต 6

เบอร์
2

สมยศ

นานาประเสริฐ

อ.บางละมุง เขต 7

เบอร์
2

ว่าที่ ร.ต.สุธน

ด้วงมหาสอน

อ.บางละมุง เขต 8

เบอร์
2

กันตพัฒน์

บุญวิสิฐศักดิ์

อ.บางละมุง เขต 9

เบอร์
2

ศุภานัน

โกลด์สมิธ

อ.ศรีราชา เขต 1

เบอร์
2

สมพร

โชคชัยชาญวุฒิ

อ.ศรีราชา เขต 2

เบอร์
2

ปภิณวิช

ศิริณายกุล

อ.ศรีราชา เขต 3

เบอร์
2

นิธิพจน์

สามงามนุ

อ.ศรีราชา เขต 4

เบอร์
2

วิรัช

นิลวดี

อ.ศรีราชา เขต 5

เบอร์
2

รุจิภาส

ทรัพยา

อ.ศรีราชา เขต 6

เบอร์
2

จักรกริช

จิตต์สมุทร

อ.ศรีราชา เขต 7

เบอร์
2

อัด

ดอกนางแย้ม

อ.ศรีราชา เขต 8

เบอร์
2

ธนวิสุทธ์

พับพรวนกุล

อ.สัตหีบ เขต 1

เบอร์
2

ประทีป

นาคบังเกิด

อ.สัตหีบ เขต 2

เบอร์
2

ณัฐชัย

แสงศรี

อ.สัตหีบ เขต 3

เบอร์
2

ศศิมาภรณ์

ชมไพร

อ.สัตหีบ เขต 4

เบอร์
1

เอกฤทธิ์

บวกโพธิ์

อ.พนัสนิคม เขต 1

เบอร์
3

ลาวัลย์

ยั่งยืน

อ.พนัสนิคม เขต 2

เบอร์
2

สุดารัตน์

แซ่ตั๊น

อ.พนัสนิคม เขต 3

เบอร์
2

จิรพงศ์

ศรีคำ

อ.บ้านบึง เขต 1

เบอร์
2

ชาญวิทย์

ฤกษ์อรุณ

อ.บ้านบึง เขต 2

เบอร์
2

คมกริช

สิงห์โตทอง

อ.บ้านบึง เขต 3

เบอร์
2

วัลยา

ภัทรวิริยสกุล

อ.พานทอง เขต 1

เบอร์
2

สิรภัทร

สหายา

อ.พานทอง เขต 2

เบอร์
1

ศลาวุฒิ

มีพงษ์

อ.บ่อทอง เขต 1

เบอร์
2

ชนทัต

จันทร์กระจ่าง

อ.เกาะจันทร์ เขต 1

เบอร์
2

สมเกียรติ

ชุ่มชื่น

อ.หนองใหญ่ เขต 1

เบอร์
2

วินัย

เหลืองอ่อน