คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดฉะเชิงเทรา

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  ยศสิงห์ เหลี่ยมเลิศ

เบอร์  2

อายุ  54 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานท้องถิ่นที่ยั่งยืน สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการทำงาน

 • รับราชการกองทัพเรือ
 • อดีตนายกเทศมนตรี ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง

ประสบการณ์การเมือง

 • ประธานกรรมการบริหาร องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บางผึ้ง
 • นายก อบต.บางผึ้ง


เข้าถึงคนรุ่นใหม่เข้าใจคนรุ่นเก่า ได้เวลาพัฒนาฉะเชิงเทรา

ผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ส.อบจ. หรือ สจ.)

อ.บางปะกง เขต 1

เบอร์
2

ประกาศพงศ์

กลิ่นเนียม

อ.บางปะกง เขต 2

เบอร์
2

ประวิทย์

หาญกล้า

อ.บางปะกง เขต 3

เบอร์
2

ทวี

งามขำ

อ.บางปะกง เขต 4

เบอร์
2

ธีรพัฒน์

เกิดสวัสดิ์

อ.คลองเขื่อน เขต 1

เบอร์
2

ไพโรจน์

พูลโภคา

อ.ท่าตะเกียบ เขต 1

เบอร์
1

สมเกียรติ

ภู่ห้อย

อ.ท่าตะเกียบ เขต 2

เบอร์
2

ปราณี

พลเยี่ยม

อ.บางคล้า เขต 1

เบอร์
2

พรศักดิ๋

ธรรมเสน

อ.บางคล้า เขต 2

เบอร์
3

ณาวชา

เรือนน้อย

อ.บางน้ำเปรี้ยว เขต 1

เบอร์
2

วิเชียร

บางพระ

อ.บางน้ำเปรี้ยว เขต 2

เบอร์
2

ไพทูล

มาตเจือ

อ.บางน้ำเปรี้ยว เขต 3

เบอร์
2

ชำนาญ

เหลืองศิริ

อ.แปลงยาว เขต 1

เบอร์
2

ชาญ

โฉมสอาด

อ.แปลงยาว เขต 2

เบอร์
2

จำเริญ

โกเมนทร์

อ.บ้านโพธิ์ เขต 1

เบอร์
2

เสริมยศ

ทองคำ

อ.บ้านโพธิ์ เขต 2

เบอร์
2

ยงยุทธ

ศรีธีระเนตร

อ.พนมสารคาม เขต 1

เบอร์
2

พนมไพร

ธรรมศรี

อ.พนมสารคาม เขต 2

เบอร์
2

จิรายุ

อุทิศ

อ.พนมสารคาม เขต 3

เบอร์
2

สนั่น

นิวัตร

อ.เมืองฉะเชิงเทรา เขต 1

เบอร์
2

จิตติน

ตั้งกงพานิช

อ.เมืองฉะเชิงเทรา เขต 2

เบอร์
2

ประธาน

ร่มโพธิ์ทอง

อ.เมืองฉะเชิงเทรา เขต 3

เบอร์
2

วิรัตน์

เพ็ญโฉม

อ.เมืองฉะเชิงเทรา เขต 4

เบอร์
2

ไพบูลย์

ลายประดิษฐ์

อ.เมืองฉะเชิงเทรา เขต 5

เบอร์
2

นิคม

ดิลกศรี

อ.เมืองฉะเชิงเทรา เขต 6

เบอร์
2

สุรพล

กลับประทุม

อ.เมืองฉะเชิงเทรา เขต 7

เบอร์
2

วชิรกร

จั่นจิตเพ็ชร์

อ.ราชสาส์น เขต 1

เบอร์
2

เฉลิมชัย

เวศสุวรรณ

อ.สนามชัยเขต เขต 1

เบอร์
2

อนุรักษ์

บัวแก้ว

อ.สนามชัยเขต เขต 2

เบอร์
2

ลอง

ไผ่ล้อม

อ.สนามชัยเขต เขต 3

เบอร์
2

สบาย

เหล่าศรี