คณะก้าวหน้า

ออกแบบนโยบายท้องถิ่น โดยเน้นหลักการสําคัญที่ว่า ประชาชนคือเจ้าของพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นๆ อย่างแท้จริง ดังนั้น

ต้องเพิ่มอํานาจให้พี่น้องประชาชน

ซึ่งทําได้ด้วยการ
 • • เปิดข้อมูลการใช้งบประมาณทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสทุกการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา
 • • ผลักดันให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมสภา อบจ.
 • • เพิ่มช่องทางการร้องเรียนปัญหาที่ติดตามความคืบหน้าได้ ด้วยการใช้เทคโนโลยี

ใส่ใจสวัสดิการพื้นฐานของประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม

โดยเฉพาะ เด็ก ผู้ชรา ผู้พิการ รวมทั้งผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

บริการสาธารณะเป็นสิทธิของทุกคน

 • • ระบบสาธารณสุขต้องมีคุณภาพ ให้บริการได้ใกล้เคียงกัน สามารถใช้บริการใกล้บ้าน ลดความแออัดของโรงพยาบาลใหญ่
 • • ระบบขนส่งสาธารณะ ทั่วถึง ราคาเป็นธรรม นอกจากให้ความสะดวก ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด

สิ่งแวดล้อมต้องดี

 • • เพิ่มพื้นที่สีเขียว ด้วยการเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ ปลูกต้นไม้เพิ่ม
 • • บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจในชุมชนต้องดี

 • ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ สนับสนุนให้ใช้วัตถุดิบท้องถิ่น
 • รวมทั้งศักยภาพของคนพื้นที่ จับคู่ผู้ผลิต / ผู้บริโภคในจังหวัด
 • พัฒนาพื้นที่ในครอบครองของ อบจ. ให้ทําการค้าขายได้

ต้องมีพื้นที่สาธารณะเพื่อการเรียนรู้

อย่างเช่น การสร้างพื้นที่สําหรับกิจกรรมสร้างสรรค์ พื้นที่เพื่อให้ประชาชนเข้ามาใช้ในการเรียนรู้หรือทํางานร่วมกัน หรือ การสร้างศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดประวัติผู้สมัครนายก อบจ. จังหวัดกำแพงเพชร

เกี่ยวกับผู้สมัคร

ชื่อ-นามสกุล  อภิสิทธิ์ พรมฤทธิ์

เบอร์  3

อายุ  44 ปี

การศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ประวัติการทำงาน / งานปัจจุบัน

 • เจ้าหน้าที่ติดตามและสนับสนุนงานท้องถิ่น สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (SIF) ปฏิบัติงานในพื้นที่ จ.สุโขทัย และ จ.พิษณุโลก
 • เจ้าหน้าที่ประสานงาน “เครือข่ายโรงเรียนแกนนำเกษตรกรระดับรากหญ้า อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก” สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 (ปปส.ภาค 6)
 • ผู้ประสานงาน “โครงการถักทอเครือข่ายพลังชุมชน-พลังแผ่นดิน จ. พิษณุโลก” สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI)

ประสบการณ์การเมือง

 • 2562-2563 หัวหน้าคณะทำงาน อดีตพรรคอนาคตใหม่ จังหวัดกำแพงเพชร
 • 2562-2563 ผู้ช่วย อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จารุวรรณ ศรัณย์เกตุ อดีตพรรคอนาคตใหม่


คนกำแพงเพชรก้าวหน้า สร้างสรรค์
พัฒนา ท้องถิ่นยั่งยืน

กำแพงเพชรก้าวหน้า