คณะก้าวหน้า
มีทั้งหมด รายชื่อ

วันนี้วันสุดท้าย!
ระบบจะหยุดรับรายชื่อในอีก

ขณะนี้ระบบได้หยุดรับรายชื่อแล้ว
ขอขอบพระคุณทุกรายชื่อ ทุกพลังเสียง
ที่ร่วมกันลงชื่อเพื่อ
ปลดล็อกท้องถิ่น

การลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)
โดยประชาชนไม่น้อยกว่า 50,000 รายชื่อ สามารถเข้าชื่อเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาได้

ตัวอย่างเอกสารที่จะส่งไปยังรัฐสภาหลังผ่านการตรวจสอบแล้ว

เอกสารหมายเลข ๖

หลักฐานการลงลายมือชื่อของผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย

ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
(นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ นายปิยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ เป็นผู้เสนอ)


วันที่
 
เดือน
 
พ.ศ.
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าสมัครใจเข้าร่วมในการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้

หมายเหตุ
  1. ตรวจสอบพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ที่ผู้เชิญชวน หรือเว็บไซต์รัฐสภา www.parliament.go.th > เข้าชื่อเสนอกฎหมาย และสื่อออนไลน์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
  2. ให้ส่งหลักฐานการเข้าชื่อเสนอกฎหมายไปยังสถานที่ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้เชิญชวนกำหนดไว้

เมื่อกรอกข้อมูลที่มีเครื่องหมาย ครบแล้ว จึงจะสามารถกดปุ่ม ส่งข้อมูล ได้ โดยสามารถตรวจสอบความคืบหน้าได้จากตัวเลขมุมซ้ายล่าง

ระบุสถานที่กรอกข้อมูล เช่น ชื่อจังหวัด

ชื่อ และนามสกุล ต้องกรอกเป็นภาษาไทยเท่านั้น

ใส่เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ไม่ต้องเว้นวรรค

ผู้มีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายต้องเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เลือกจังหวัด แล้วตามด้วยการเลือกอำเภอ/เขต และตำบล/แขวง

ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับ และใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น

ระบุในกรณีที่ต้องการรับเอกสารยืนยันการลงชื่อ และต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับการรณรงค์ (หากยินยอม)

ในอีก