ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม หมวด 2 พระมหากษัตริย์

ผมยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ในหมวด 2 พระมหากษัตริย์ครั้งนี้ และจะยกร่างกฎหมายอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ต่อไป ก็ด้วยความหวังว่า มันจะช่วยสานต่อภารกิจของเยาวชนและประชาชนที่ออกมาเรียกร้องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ในรอบปีที่ผ่านมา สร้างพื้นที่ปลอดภัย ช่วยสนับสนุนขบวนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ เป็นวัตถุ “พร้อมใช้” ในการรณรงค์เรื่องการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์